Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 10

Yesuusi Ubbatoo Azazettiis

Yesuusi Ubbatoo Azazettiis

Aawaunne aayeeyyo azazettiyoogee awudenne metennabee?— CHii, issi issitoo metees. Yesuusi ba aawaassikka ba aayeessikka, qassi Yihoowassikka azazettidoogaa eray?— I oottidobay, metiyaaba gidikkonne neeni ne aawaunne ne aayeeyyo azazettanaadan maaddees. Ane hegaabaa loytti beˈoos.

Yesuusi saˈaa yaanaappe kase, ba Aawaa Yihoowaara saluwan deˈees. SHin Yesuusau saˈankka aawaynne aayyiyaa deˈoosona. A aawaa sunttay Yooseefa; qassi aayee sunttay Mayraamo. Eti waanidi ayyo aawanne aayo gididonaa?—

Yesuusi saˈan yelettidi deˈana mala, Yihooway a deˈuwaa saluwaappe ehiidi Mayraami uluwan wottiis. Hegee maalaalissiyaaba! Hara naati bantta aayee uluwan dicciyoogaadan Yesuusikka Mayraami uluwan dicciis. Uddufun aginaappe simmin, Yesuusi yelettiis. Saˈan Yesuusau Mayraama aayo, qassi i azinay Yooseefi aawa gididoy hegaadaana.

Yesuusau layttay 12 gidido wode, Yihoowa keehi siiqiyoogaa bessiis. Yesuusi bantta soo asaara Paasikaa Baalaa bonchanau Yerusalaame biido wode hegee haniis. Yooseefinne Mayraama soo biyo wode, ogiyan Yesuusa koyidi demmibookkona. I he wode awan deˈiyaakko eray?—

Yesuusi beeta maqidasiyaa biidoy aybissee?

Yooseefinne Mayraama eesuwan guyye Yerusalaame biidi Yesuusa ubbasan koyidosona. Eti a demmibeenna gishshau, hirggidosona. SHin heezzu gallassappe simmin eti a beeta maqidasiyan demmidosona! Yesuusi ayssi yaa biidaakko eray?— I yan ba Aawaa Yihoowabaa tamaaranaassa. I Yihoowa siiqees; qassi a waatidi ufayssanaakko tamaaranau koyiis. Yesuusi gita asa gidido wodekka Yihoowau ubbatoo azazettiis. Azazettiyoogee wayssiyaaba gidiyo wodekka i azazettiis. Yesuusi Yooseefassikka Mayraamissikka azazettidee?— Ee, Geeshsha Maxaafay i azazettidoogaa yootees.

Yesuusappe neeni ay tamaarana danddayay?— Azazettiyoogee metiyaaba gidiyo wodekka ne aawaassinne ne aayeessi azazettana koshshees. Neeni azazettuutee?—

GEESHSHA MAXAAFAAPPE NABBABA