Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 13

Ximootiyoosi Asaa Maaddanau Koyiis

Ximootiyoosi Asaa Maaddanau Koyiis

Ximootiyoosi asaa maaddiyoogan ufayttiya yelaga. I harata maaddanau daro sohuwaa biis. Hegaa gaasuwan, i keehi ufayssiya deˈo deˈiis. He deˈuwaabaa siyanau koyay?—

Ximootiyoosa aayyiyaanne a aayee aayyiyaa a Yihoowabaa tamaarissidosona

Ximootiyoosi diccido katamay Lisxxira geetettees. A aayyiyaa Loydanne a aayee aayyiyaa Euniiqa Yihoowabaa a naatettan tamaarissiyoogaa doommidosona. Ximootiyoosi diccidi, harati Yihoowabaa tamaaranaadan maaddanau koyiis.

Ximootiyoosi yelagatettan hara sohuwaa banaara biidi sabbakanaadan PHauloosi oychiis. Oychin Ximootiyoosi, ‘Ero!’ yaagiis. I harata maaddanau baanau giigi uttiis.

 Ximootiyoosi PHauloosaara Maqidooniyan deˈiya Tasalonqqe giyo katamaa biis. Eti yaa gakkanau adussa ogiyaa hemetti simmidi wolwoluwaa toggidi biidosona. Eti wurssettan yaa gakkidi, daro asay Yihoowabaa tamaaranaadan maaddidosona. SHin amarida asay eta bolli hanqqettidi eta qohanau maliis. Hegaa gishshau, PHauloosinne Ximootiyoosi he katamaappe kiyidi hara sohuwan sabbakidosona.

Ximootiyoosi ufayssiya deˈo deˈiis

Guutta aginaappe simmin, Ximootiyoosi Tasalonqqe guyye biidi ishantti waani deˈiyaakko beˈanaadan PHauloosi oychiis. He iita katamaa guyye baanau keehi xalana koshshees! SHin Ximootiyoosa yan deˈiya ishanttubay qofissido gishshau, i biis. I PHauloosau mishiraachuwaa ekkidi simmiis. Tasalonqqen deˈiya ishanttu hanotay keehi loˈˈo!

Ximootiyoosi PHauloosaara daro layttau oottiis. Gubaaˈiyaa maaddanaadan yeddana danddayiyo loˈˈo asi Ximootiyoosa gidiyoogaa PHauloosi issi wode xaafiis. Ximootiyoosi Yihoowanne asaa siiqees.

Asaa siiqay, qassi eti Yihoowabaa tamaaranaadan maaddanau koyay?— Yaatikko, neenikka Ximootiyoosadan ufayssiya deˈo deˈana danddayaasa.