Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 5

Sameeli Ubba Wode Suurebaa Oottiis

Sameeli Ubba Wode Suurebaa Oottiis

Sameeli naatettaappe doommidi, asay Yihoowayyo goynniyo dunkkaaniyan oottiis; qassi hegaa heeran deˈiis. Sameeli Xoossaa dunkkaaniyaa waanidi biidaakko eray? Ane koyro Sameela aayee Haannibaa beˈoos.

Haanna naˈa yelanau daro wodiyau keehi amottidaba gidikkokka yelabeykku. Yaatiyo gishshau, a bana Yihooway maaddanaadan minttada woossaasu. A attuma naˈa yelikko, i Xoossaa dunkkaaniyaa heeran deˈanaadaaninne yan oottanaadan immanau qaalaa gelaasu. Yihooway i woosaa siyin a attuma naˈaa yelaasu. He naˈaa Sameela gaada sunttaasu. Haanna Sameelau layttay heezza woy oydda gidiyo wode, i Xoossau haggaazanaadan Xoossaa dunkkaaniyau efaada qaalaa gelidobaa polaasu.

Eeli he wode Xoossaa dunkkaaniyan qeese ubbatu halaqa. A naaˈˈu attuma naatikka yan oottoosona. Dunkkaanee Xoossau goynniyo soho gidiyoogaanne asay yan loˈˈobaa oottana koshshiyoogaa hassaya. SHin Eela attuma naati yan keehi iitabaa oottoosona. Eti oottiyoobaa Sameeli beˈiis. Sameeli Eela attuma naatuugaadan iitabaa oottidee?— CHii, oottibeenna; i ba aawaynne aayyiyaa tamaarissidoogaadan ubbatoo suurebaa oottiis.

Eeli ba naaˈˈu attuma naata waatana koshshii?— I eta qaxxayana bessees. I Xoossaa dunkkaaniyan eti oottennaadan diggana bessees. Gidikkokka, Eeli yaatibeenna; hegaa gishshau, Yihooway a bollinne a attuma naatu bolli hanqqettiis. Yihooway eta qaxxayanau qofaa qachiis.

Sameeli Yihooway kiittidobaa Eelassi yootiis

Issi galla qammi Sameeli xiskkidaashin issi uri, “Sameelaa” giidi xeesiyoogaa siyiis. I Eelakko woxxi bin, Eeli, “Taani nena xeesabeikke” yaagiis. Haranttuwaa naaˈˈutoo hegaadan haniis. Heezzanttuwaa xeesi simmin, haranttuwaa xeesin siyikko Sameeli, ‘GODAU, yoota; taani ne  ashkkaray siyais’ gaanaadan Eeli odiis. Hegaa gishshau, Sameeli bau odettidaagaadan oottiis. He wode Yihooway Sameelau hagaadan giis: ‘Taani Eela so asay oottido iitabaa gishshau eta qaxxayanaagaa Eelassi oda.’ Hagaa Eelassi yootiyoogee Sameelau metennabee?— CHii, hegee metiyaaba. SHin, Sameeli yayyikkonne, Yihooway yootidobaa poliis. Yihooway yootidobay polettiis. Eela naaˈˈu attuma naati hayqqidosona; qassi Eelikka hayqqiis.

Sameeli nuuni a kaallana koshshiyo loˈˈobaa oottiis. I hara asay iitabaa oottiyoogaa beˈikkonne, suurebaa oottiis. Neeni shin? Sameelaagaadan muletoo suurebaa oottuutee? Neeni hegaadan oottikko, Yihoowakka, ne aawaakka, ne aayyiyookka ufayssaasa.

GEESHSHA MAXAAFAAPPE NABBABA