Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 12

PHauloosa Michee Naˈay Xala

PHauloosa Michee Naˈay Xala

Ane ba aayee ishaa shemppuwaa ashshida naˈaabaa tamaaroos. He naˈaa aayee ishay kiitettida PHauloosa. Nuuni he naˈaa sunttaa erana xayikkonne, i issibaa xalan oottidoogaa eroos. I ay oottidaakko siyanau koyay?—

PHauloosi Yerusalaamen qasho keettan deˈees. I Yesuusabaa sabbakido gishshau qashettiis. Amarida iita asati PHauloosa ixxiyo gishshau, iitabaa maqettidosona. Eti hagaadan giidosona: ‘Wotaaddaratu halaqay PHauloosa ehiidi shilootaa sinttan essanaadan oychoos. Nuuni ogiyan qosettidi PHauloosi hegaara aadhiyo wode a worana!’

PHauloosa michee naˈay iita maqquwaabaa wotaaddaratu halaqau yootiis

PHauloosa michee naˈay eti qoppidobaa siyiis. Yaatin i waatidee? I qasho keetti biidi eti qoppidobaa PHauloosau yootiis. Sohuwaara, PHauloosi i biidi eta iita maqquwaabaa wotaaddaratu halaqau odana mala assi yootiis. He yohuwaa wotaaddaratu halaqau yootanaagee PHauloosa michee naˈau metennabee?— Metiyaaba; ayssi giikko wotaaddaratu halaqay gita maatay deˈiyo asa. SHin PHauloosa michee naˈay xala gidiyo gishshau, wotaaddaratu halaqau odiis.

Wotaaddaratu halaqay ay oottanaakko eriis. I 500 gidiya wotaaddarati PHauloosa naaganaadan oottiis! I eti PHauloosa he galla qammi Qiisaariyaa giyoosaa efaanaadan etau yootiis. PHauloosi hayqqennan attidee?— Ee, iita asati a qohibookkona! Eti qoppido iitabay polettibeenna.

Ha taarikiyaappe neeni ay tamaarana danddayay?— PHauloosa michee naˈaadan neenikka xalana danddayaasa. Nuuni Yihoowabaa hara asau yootiyo wode xalana koshshees. Yihoowabaa ubbatoo xalan yootuutee?— Neeni yootikko, issi uraa shemppuwaa ashshana danddayaasa.