Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 9

Ermmaasi Yihoowabaa Yootiyoogaa Aggibeenna

Ermmaasi Yihoowabaa Yootiyoogaa Aggibeenna

Asay Ermmaasa hanqqettidoy aybissee?

Yihooway Ermmaasa ashshiis

Nuuni Yihoowabaa yootiyo wode asay issi issitoo nuna qilliiccees woy hanqqettees. Hegee nuuni Xoossaabaa yootiyoogaa agganau qoppanaadan oottana danddayees. Neeni hegaadan qoppa eray?— Yihoowa siiqikkonne abaa yootiyoogaa aggana hanida yelaga bitaniyaabaa Geeshsha Maxaafay yootees. A sunttay Ermmaasa. Ane abaa loytti tamaaroos.

Asay iitabaa oottiyoogaa aggana mala etau odanaadan Yihooway Ermmaasau yelagatettan yootiis. Hegee Ermmaasau keehi deexxiyaaba gidiyo gishshau, i yayyiis. I Yihoowassi, ‘Taani naˈa. Taani waata haasayanaakko erikke’ yaagiis. SHin Yihooway, ‘Yayyoppa. Taani nena maaddana’ yaagiis.

 Hegaa gishshau, asay iitabaa oottiyoogaa aggana xayikko qaxxayettanaagaa Ermmaasi etau yootiyoogaa doommiis. Asay Ermmaasi yootidobaa siyidee?— Siyibeenna. Eti a qilliiccidosona woy keehi hanqqettidosona. Ubba qassi issoti issoti a woranau koyidosona! Ermmaasi waanidaakko eray?— I yayyidi, ‘Taani naaˈˈantto Yihoowabaa yootikke’ yaagiis. SHin i yootiyoogaa aggidee?— CHii, aggibeenna. I Yihoowa keehi siiqiyo gishshau, abaa yootiyoogaa aggibeenna. Ermmaasi Yihooway bana maaddanaagaa erido gishshau, i a naagiis.

Leemisuwau, issi wode iita asati Ermmaasa urqqay kumido ciimma ollan yeggidosona. Assi qumaakka haattaakka immokkona. He asati Ermmaasi hayqqanaadan koyido gishshau yan aggiigidosona. SHin Yihooway maaddin, i ollaappe kiyiis.

Ermmaasi oottido, nuuni kaallana koshshiya loˈˈobaappe ay tamaarana danddayay?— I issi issitoo yayyidaba gidikkonne, Yihoowabaa yootiyoogaa aggibeenna. Neeni Yihoowabaa yootiyo wode, asay nena qilliiccana woy hanqqettana danddayees. Neeni yeellatana woy qassi yayyana danddayaasa. SHin Yihoowabaa yootiyoogaa mule aggoppa. I Ermmaasa maaddidoogaadan, nenakka muletoo maaddana.

GEESHSHA MAXAAFAAPPE NABBABA