Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 7

Nerkka Deˈiyaabadan Qoppada Yayya Eray?

Nerkka Deˈiyaabadan Qoppada Yayya Eray?

Misiliyan guutta naˈaa beˈa. I barkka deˈiyaabadan qoppidi yayyidaba milatennee? Neeni hegaadan hana eray?— Ubba asaykka issi issitoo hegaadan hanees. Geeshsha Maxaafay Yihoowa dabbo gidida, barkka deˈiyaabadan qoppidi yayyida asatubaa yootees. Etappe issoy Eelaasa. Ane abaa beˈoos.

Elzzaabeela Eelaasa woranau koyaasu

Eelaasi Yesuusi yelettido wodiyaappe daro layttaa kasetidi Israaˈeelan deˈiis. Israaˈeela biittaa kawoy Akaabi tumu Xoossau Yihoowau goynnenna. Akaabinne a machiyaa Elzzaabeela Baˈaala giyo worddo xoossau goynnoosona. Hegaa gishshau, Israaˈeela asaappe dariya baggay Baˈaalau goynniyoogaa doommiis. Kawiyaa Elzzaabeela keehi iita asa gidiyo gishshau, Eelaasanne Yihoowau goynniya hara asaa ubbaa woranau koyaasu! Eelaasi waatidaakko eray?—

 Eelaasi baqatiis! I haaho sohuwaa biidi qosettiis. I hegaadan oottidoy aybissee?— Ee, i yayyiis. SHin Eelaasi yayyana koshshenna. Ayssi giikko, i Yihooway bana maaddanaagaa erees. Hegaappe kase Yihooway Eelaasau ba wolqqaa bessiis. Issi wode, Yihooway Eelaasa woosaa siyidi saluwaappe tamaa yeddiis. Hegaa gishshau, Yihooway Eelaasa maaddana!

Yihooway Eelaasa waati maaddidee?

Eelaasi qosetti uttidaashin Yihooway a, ‘Hagan ay oottay?’ yaagidi oychiis. Eelaasi hagaadan giis: ‘Neessi goynniyay ta xalaala. Taani tarkka attaas; tana asay worana gaada yayyaas.’ Eelaasi Elzzaabeela Yihoowau goynniya harata ubbaa worissaychidabadan qoppiis. Gidoppe attin, Yihooway Eelaasau, ‘CHii, hegee tuma gidenna. Haˈˈikka tau goynniya 7,000 asati deˈoosona. Minna. Neeni tau oottanabay deˈees’ yaagiis. Eelaasi hegaa siyidi ufayttideeshsha?—

Eelaasa hanotaappe ay tamaarana danddayay?— Nerkka deˈiyaabadan qoppada yayyana koshshenna. Neeyyo Yihoowakka nenakka siiqiya laggeti deˈoosona. Yihooway keehi wolqqaama gidiyo gishshau, nena ubbatoo maaddees! Neeni awudenne nerkka deˈennaagaa eriyo gishshau ufayttikkii?—