Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 6

Daawiti Yayyibeenna

Daawiti Yayyibeenna

Neeni yayyiyo wode waanay?— Ne aayyiyaa woy ne aaway maaddanaadan oychana danddayaasa. SHin nena maaddana danddayiya hara urikka deˈees. I ooppenne wolqqaama. I oonakko eray?— Ee, i Yihoowa. Geeshsha Maxaafay yootiyo Daawita giyo naˈaabaa ane beˈoos. I Yihooway ubbatoo bana maaddiyoogaa eriyo gishshau, yayyibeenna.

Daawita aawaynne aayyiyaa i Yihoowa siiqanaadan naatettaappe doommidi tamaarissidosona. Hegee Daawita hirggissiyaabay gakkido wodekka i yayyennaadan maaddiis. I Yihooway bau dabbo gidiyoogaanne bana maaddanaagaa erees. Issi wode, Daawiti dorssaa heemmishin gita gaammoy kiyidi dorssaa oyqqiis! Daawiti waatidaakko eray? I gaammuwaa yedettidi woriis! I kushiyan aybanne oyqqennan worennan waayi aggana. Qassi beeriyaa giyo doˈay kiyidi dorssaa oyqqido wode, Daawiti he doˈaakka woriis! Daawita ooni maaddidaakko eray?— Ee, Yihoowa.

Issi wode, Daawiti hegaappe keehi xaliis. He wode Israaˈeelati Pilisxxeematuura olettoosona. Pilisxxeema wotaaddaratuppe issoy keehi daro adussanne wolqqaama! A sunttay Gooliyaada. He bitanee Israaˈeela wotaaddaratu bollinne Yihoowa bolli qilliicciis. Gooliyaadi Israaˈeela wotaaddarati banaara olettanaadan naassiis. SHin Israaˈeelati ubbay aara olettanau keehi yayyidosona. Daawiti hegaa siyidi Gooliyaadau, ‘Taani nenaara olettana! Yihooway tana maaddana; qassi taani nena xoonana!’ yaagidi yootiis. Daawiti xala asee?— Ee, keehi xala. Hegaappe simmin aybi hanidaakko eranau koyay?

Daawiti yambbarshshaanne ichashu mulumuqqe shuchaa ekkidi he wolqqaama bitaniyaara olettanau biis. Gooliyaadi Daawiti naˈa gidiyoogaa beˈido wode, a bolli qilliicciis. SHin Daawiti a, ‘Neeni bisuwaa oyqqada ta bolli yaasa; shin taani Yihoowa sunttan ne bolli yays!’ yaagiis. He wode i Gooliyaadakko woxxidi issi shuchaa ba yambbarshshan wotti  yambbaridi akko oliis. SHuchay Gooliyaadau somˈˈuwaa caddiis! He wolqqaama bitanee kunddidi hayqqiis. Pilisxxeemati ubbay keehi yayyidi woxxidosona. Guutta naˈa gidida Daawiti he wolqqaama bitaniyaa waani xoonidee?— Yihooway a maaddiis; qassi Yihooway he adussa bitaniyaappe keehi wolqqaama!

Daawiti Yihooway bana maaddiyoogaa eriyo gishshau, yayyibeenna

Daawitabaa yootiya taarikiyaappe ay tamaarana danddayay?— Yihooway ooppenne keehi wolqqaama. Qassi i ne Dabbo. Hegaa gishshau, neeni haroode yayyikko, xalanaadan Yihooway nena maaddana danddayiyoogaa hassaya!

GEESHSHA MAXAAFAAPPE NABBABA