Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Sinttappe Yaana Loˈˈo Hidootaa

Sinttappe Yaana Loˈˈo Hidootaa

Matan Seexaanaynne daydanttati aybanne oottennaadan teqettoosona

Seexaanaynne daydanttati hagaappe sinttau daro wodiyau asaa naata balettokkona. Yihooway saluwaappe eta kessidi oliichchiis. (Ajjuutaa 12:9) Xoossay mata wodiyan, Seexaanaa bollinne daydanttatu bolli haranttuwakka tangguwaa ekkana. Xoossaappe yiida ajjuutan, Yesuusi kiittido Yohaannisi hagaadan yaagiis: “Ciimma ollaa qulppiyaanne gita sanssalataa ba kushiyan oiqqida issi kiitanchchai saluwaappe yiyaagaa taani be7aas. Kiitanchchai miimminttiyaa, he ceega shooshshaa, xalahe halaqaa woi Seexaanaa giyoogaa oiqqiis; oiqqidi sha7u laittau qachchiis. Kiitanchchai ciimma ollan a yeggidi, sha7u laittai wuranaashin, asa zareta naa77anttuwaa balettenna mala, he ciimma ollaa qulppi gorddidi attamiis.” (Ajjuutaa 20:1-3) Hegaappe takkidi, Dablloosinne daydanttati merinau xayana.—Ajjuutaa 20:10.

Saˈaa bollan deˈiya iita asaykka hegaatuwa xayana.—Mazamure 37:9, 10; Luqaasa 13:5

Hayqqidaageeti Simmidi Deˈuwan Deˈana!

Hayqqidaageeti saˈa bollan deˈuwawu denddana

Seexaanaynne daydanttati xayi simmin, Yihooway asaa naatussi daro anjjuwaa ehaana. Hayqqidaageeti haˈˈi deˈuwan deˈenaagaa hassyaasa. Yesuusi hayquwaa xiskkuwan, hary atto, aymoy baynna kayrissiya xiskkuwan leemissiis. (Yohaannisa 11:11-14) Hayquwan xiskkidaageeti sinttappe denddiyo wodee deˈiyoogaa i eriyo gishshau hegaato giis. I “Duufuwan de7iyaageeti a cenggurssaa siyiyo wodee yees. . . . duufuwaappe gaxi kiyana” yaagiis.—Yohaannisa 5:28, 29; Oosuwaa 24:15 ra gatta xeella.

Eti ha saˈaa bolli deˈuwau simmidi yaana. Asay hayqqin kiitay odettiyooga gishshaa, ufayssan deˈuwayyo denddida asaabay odettana! Issi asi ba siiqiyo hayqqidaageeta duufuwaappe mokkiyoogee ayba ufayssiyaaba gidaneesha!