Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Doomettaa

Doomettaa

Seeraaliyone giyo biitta asa gidida Dawudi “Taani diccidoy huuphessa awuraajjan guutta moottaana. Taani naatettan deˈishin issi wode, nu so asaaranne hara keetta asaara gadiyaan ooshshay denddiis. Naˈˈaykka gadee banttabaa yaagoosona. Ooshsha makkanaayo, issi kaayiya bitanee xeesettiis. I hara bitaniyaayyo heregaa immiis, hegaappe simmidi bitaniya bootta maayuwaan kammiis. Sohuwaara maayo giddon deˈiya bitanee kokkoriyoogaanne cawattiyooga doommi bayiis. I heregaakko xeellidi, dagaman cenggurssaa xoqqu oottidi yaagiis: ‘Taani cima bitaniya beˈayiis, haa matattidi deˈees! bootta maayuwaa maayiis. I aduussanne cima, puulunttaamanne i hemettiyooykka hokkidi loddaana.’

“I yootiiddi deˈiyoy ta Aawaa aawaaba! Yaatin ayyo wozanay yashshan tahiin: ‘Intte taani giiyoobaa ammanana xaaykko, intte huuphiyau yiidi xeellite!’ giidi waasuwa xulluusiis. Tuma, nu giddoppe heregaakko shiqidi xeellanau xalida oonikka baawa! Kaayiya bitanee boonccuwaa haattaara gatti bitidi gosiyan ehiidoogaappe a bolli caccafidi coˈˈu oottiis.

“Heregaa giddon deˈiyaa bitaniyaa baggaara, ‘Aawa aawaay’ biittay nusoo asaassa gidiyoogaa odiis. I ta aayee aayeeyyo a hirggi baynnan biitta oottana bessiyoogaa odiis. Hankko keettaa asay pirddaa maayidosona. Yohoy hegaan makettiis” yaagidi yootiis.

Hagaa mala hanotay Arggo Afirkkan meeze gididaaba. Alamiyan hara heeratun asay ammaniyoogaadan ha heerankka daro miilooniyaan qoodettiya asay hayqqida asati ayyaana alamiyau pinnoosona, he sohuwan uttidi saˈan deˈiya asaa beˈanaayonne qohuwa gattanaayo danddayoosona yaagidi ammanoosona. Ha ammanoy likkee? Hayqqidaageeti tumu deˈuwaan deˈiyonaa? Deˈana xayikko, banttana hayqqida asa ayyaana giyaageeti oonee? Ha oyshatuyyo bixe zaaruwaa eriyoogee keehi koshshees. Hagee deˈonne hayqo xeelliyaa yoho.