Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Daydanttati Hayqqidaageeti Paxa Deˈoosona Yaagidi Worddottoosona

Daydanttati Hayqqidaageeti Paxa Deˈoosona Yaagidi Worddottoosona

Geeshsha Maxaafay Seexaanaa, “sa7a ubbaa balettiyaaga” yaagees. (Ajjuutaa 12:9) Seexaanaynne daydanttati nuuni Xoossaa Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa ammananaadan koyokkona. Eti hayqqidaageeti ayyaana alamiyaa biidi paxa deˈoosona yaagidi asay ammananaadan oottanau koyoosona. Hegaadan eti waati oottiyaakko ane beˈoos.

Worddo Hayimaanotiyaa

Asay, mehee doˈay, moleenne kafoti, ubbaykka shemppo

Daro hayimaanoteti, asa ubbau ashoy hayqqi simmin ayyaana alamiyaa biya shemppoy deˈees yaagidi tamaarissoosona. Ashoy hayqqees, shin shemppoy hayqqenna yaagoosona. Hegaa bollikka, shemppoy deˈiyaba, hayqqana danddayenna yaagidi minttidi palamettoosona.

Shin Xoossaa Qaalay hegaa tamaarissenna. Geeshsha Maxaafay, shemppoy izaawa a huupheppe attin a giddon deˈiyaaba gidennaagaa bessees. Leemisuwau, Geeshsha Maxaafay Addaame meretaabaa yoottiiddi: “GODAI Xoossai biittaa baanaappe issi asa medhdhiis; medhdhidi a siiriyan de7o shemppuwaa shemppi gelissiis; yaatin bitanee paxa de7iya asa gidiis.” yaagees. (Doomettaabaa 2:7) Hegaa gishshau, Addaamee ba huuphe shemppoppe attin ayyo shemppoy imettibeenna.

Mehetikka shemppo geetettidoosona.—Doomettaabaa 1:20, 21, 24, 30.

Geeshsha Maxaafay “shemppo” giyo qaalay issi aawa a huuphe giyoogaa gido gishshau, shemppoy hayqqiyaabanne hayqqana danddayiyaaba gidiyoogaa tamaariyo wode malaalettana bessenna. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees:

  • “Nagaraa oottiya shemppoi—i bau haiqqana”—Hizqqeela 18:4.

  • ‘Samssooni ane taani Pilisxxeematuura issippe haiqqais’ yaagiis!”—Daannata 16:30.

  • “Sambbatan Lo77obaa oottiyoogee wogeeyye iitabaa oottiyoogee wogee? Asa shemppo ashshiyoogee wogeeyye woriyoogee wogee?”—Marqqoosa 3:4.

Geeshsha Maxaafay shemppoy hayqqiyoogaa yootees

Hara xiqssetikka shemppoy xayanau (Doomettaabaa 17:14), bisuwan busakkettanau (Yaasu 10:37), sulettanaunne (Iyyooba 7:15) muukkettanau (Yoonaasa 2:5) danddayiyoogaa bessoosona. Yaatikko, shemppoy hayqqees.

Geeshsha Maxaafaa neeni koyruwaappe doommada wurssetta gakkanau nabbabikko, “hayqqenna shemppo” yaagiyaaba mule demmakka. Asaa shemppoy ayyaana gidenna. SHemppoy hayqqenna giya timirttee Geeshsha Maxaafaa timirtte gidenna. Hegee Seexaanaanne daydanttatu timirtte. Yihooway hayimaanotetu wordduwaa ubbaa ixxees.—Leemiso 6:16-19; 1 Ximootiyoosa 4:1, 2.

Ayyaanata Xeegiyaageeta

Daydanttati hayqqida asaa ayyaana milatidi yoosona

Seexaanay asa balettiyo hara ogee ayyaanata xeegiyaageetuuna. Ayyaanaa xeegiyaagaa giyoogee, ayyaana alamiyaappe yiya kiitaa siyana danddayiya ura giyoogaa. Keehi daro asay, ayyaanata xeegiyaageetikka bantta huuphe, ha kiitay yiyoy hayqqida asaa ayyaanatuppe giidi ammanoosona. SHin nuuni Geeshsha Maxaafan beˈidoogaadana gidikko, hagee danddayettiyaaba gidenna.—Eranchchaa 9:5, 6, 10.

Yaatikko, ha kiitati ooppe yiyonaa? Daydanttatuppe yoosona! Daydanttati issi asi paxa deˈiyo wode, i waati haasayiyaakko, ay malattiyaakko, ay oottidaakkonne ay eriyaakko akeeki erana danddayoosona. Yaaniyo gishshau, hayqqida asata malatanaagee eta metenna.—1 Sameela 28:3-19.

Worddo Haysiyaa

Seexaanay hayqqidaageetubaa wordduwaa aassiyo hara ogee worddo haysiyaana. Hegaa mala hayseti daroto asaa Geeshsha Maxaafaa tumaappe haasoosona.—2 Ximootiyoosa 4:4.

Issi issi asay hayquwaappe denddida asaa beˈidaba etawu milatees

Afrikka biittan, hayqquwaappe simmidi paxa deˈiidi beettida asatubaa yootiyo daro hayseti deˈoosona. Daroto, he asi beettiis geetettiyoy, kase i deˈidosaappe haaho sohuwaana. SHin, ‘Issi urayyo hayquwaappe denddana danddayissiyaa wolqqay deˈikko, ba soo asaappenne laggetuppe haahosan denddees yaagiyoogee malatiyaabee?’ gaada ne huuphiyaa oychcha.

Qassi, hayqqida biitaniyaa beˈas giya uray mera xalaalay malatido gishshau gaana danddayennee? Leemisuwau, naaˈu haggaazziyaa Kiristtiyaaneti gaxare heeran sabbakishin issi cima bitanee daro saatiyau eta kaalliyoogaa akeekidosona. Eti banttana ayssi kaalliyaakko oychchin, haggaazziya ishatuppe issoy amarida layttaappe kase hayqqida ba ishaa giidi qoppidoogaa akeekidosona. Bitanee baloogee qoncce, shin ba bala ammananau ixxissi giis. Ha bitanee guyyeppe ba laggettuyyonne shoorottuyyo woygidi yootidaakko qoppa!

Elunchchaa, Aymuwaanne Cenggurssaa

Daydanttati aymuwan, elunchchaninne cenggurssan goˈettidi balettoosona

Asay beˈido, siyidonne aymottido oorattabaa neeni siya eriyoogau sire baawa. Hegaa mala ooratta hanotati daroto hegaa malabay gayttido asaa yayyanaadan oottoosona. Arggo bagga Afrikkan deˈiya, Maaryina, qammi qammi ubbato hayqqida i aayyee aayyiyaa bana xeegiyo cenggurssa siyausu. Maaryina dagammada waassiyo wode i cenggurssaa siyidi, so asay ubbay beegottees. Wurssettan wozana baqettaasu.

Yaatin, hayqqida asay tumuppe paxa deˈiyaaba gidikko, bantta siiqiyoogeeta yashshisana danddayoosona yaagiyoogee bessiyaabee? Hegee mule hanennaba. Hegaa mala qohuwaa gattiya kiitati yiyoy daydanttatuppe.

Maaddiyaabanne minttettiyaaba milatiya kiitatubaa shin woyganee? Leemisuwau, Seeraaliyoonaa biittan, Gibassay, geetettiyaara sahettaasu. Hayqqida ba aawaa aymuwan beˈaasu. I, o issi mittaakko baada mittaa boncuwaappe ekkada haattan yeggada uyana mala azaziis. Giidogaadan oottanaappe kase ooyyonne odenna mala geetettaasu. Hegaadan oottada paxaasu.

Haraa maccaasiya i azinay hayqqogaappe guyyiyan issi qammi iyyo beettidoogaa yootaasu. Keehippe ishaliisinne loˈˈo maayuwaa maayiis yaagaasu.

Hegaa mala kiitattinne elunchchati loˈˈonne maaddiyaaba malattoosona. Yaatin hageeti Xoossaappe yiidabatee? CHii, gidokkona. Yihooway “tumaa Xoossaa.” (Mazamure 31:5) Yihooway nuna cimmanaunne balettanau mule koyenna. Hegaa malabaa oottiyaageeti daydanttatu xalaala.

Yaatin loˈˈo daydanttatikka deˈiyoonaa? CHii, deˈokkona. Issito issito eti loˈˈo milati beettanau danddayikkokka, eti ubbaykka iita. Dablloosi Hewaaniira haasayido wode iyyo dabbo milatiis. (Doomettaabaa 3:1) SHin i giidobaa siyada hegaadan oottiido gishshau wurssettan a waanadee? Hayqqaasu.

Seexaanay Hewaano hayqqakka giis. Hewaanakka A ammanaasu, shin wurssettan hayqqaasu

Iita asi cimmanaunne balettanau koyiyo uraakko dabbo milati shiiqiyoogee oorattabba gidennaagaa neeni eraasa. Afrikkan erettida issi leemisoy “Achcha boottaa, wozana karettaa” yaagees. Geeshsha Maxaafaykka: “Seexaanai ba huuphen poo7o kiitanchcha milatanau ba meraa laammees” yaagees—2 Qoronttoosa 11:14.

Xoossay ha wodiyan saˈan deˈiya asaara aymuwan, elunchchan woy ayyaana alamiyaappe cenggurssa sisiyoogan gayttenna. Xoossay asaa kaalettiyoynne tamaarissiyoy, issi ura “kumettanne lo77o ooso ubbau giigidaagaa gidana mala” oottana danddayiya Geeshsha Maxaafaa baggaara.—2 Ximootiyoosa 3:17.

Hegaa gishshau, Yihooway nuna Dablloosa cimmuwaappe baqatanaadan akeekissiyoy, nuna siiqiyo gishshataassa. Yihooway daydanttati iita morkketa gidiyoogaa erees.