Hayqqidaageetu Ayyaanati—Nena Maaddanau woy Qohanau Danddayiyoonaa? Tumu Eti Deˈiyoonaa?

Geeshsha Maxaafay hayqqidaageeta xeelliyaagan tamaarissiyoobay aybee? Eti nena maaddana woy qohana danddayiyoonaa?

Doomettaa

Miilooniyan qoodettiya asay hayqqida asati ayyaana alamiyaa boosona, he sohuwan uttidi saˈan deˈiya asaa beˈananne qohana danddayoosona giidi ammanees. He ammanoy tumee?

Ayyaanati Issi Wode Saˈan Deˈidi Hayqqida Asa Gidokkona

Koyro bitaniyaa Addaameyyo Xoossay yootidobay nuuni hayquwaabaa eranaadan maaddees.

Miilooniyan Qoodettiya Ayyaana Meretata

Hananabaa yootiya Daaneeli Xoossaa ayyaanay denttettin aymuwan, xeetu miiloone ayyaana meretata beˈiis.

Ayyaana Alamiyaa Giddon Denddida Makkalaa

Issi issi kiitanchchati iita gididosona; hegee asaa bolli iitabaa kaalettiis.

Daydanttati SHemppo Woriyaageeta!

Geeshsha Maxaafan odettidabaynne ha wodiyan haniyaabay eti meqetti baynnageetanne daafabaa gattiyaageeta gidiyoogaa bessees.

Daydanttati Hayqqidaageeti Paxa Deˈoosona Yaagidi Worddottoosona

Daydanttati keehi daro asaa balettoosona; shin Geeshsha Maxaafay eta cimuwaa qonccissees.

Seexaanaayyo Gidennan, Yihoowaayyo Haggaaza

Neeni suurebaa dooridoogaa bessiyaabay aybee?

Sinttappe Yaana Loˈˈo Hidootaa

Seexaanaynne daydanttati hegaappe guyyiyana asa cimmokkona. He wode, Yihooway ubba asaa anjjana.

Gannate Biittiyo

Yihooway Seexaanay oottido iitaba ubbaa muleera xayssi simmin hanotay ay mala gidanee?