Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa

Nu Siiqotoo:

Nuuni Yihoowawu goynniya ubbay a Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa siiqoos. Nuuni Geeshsha Maxaafay ammanettiya taarikiyaanne deˈuwawukka ammanttiya kaaletuwaa yootiyaaba, qassi Yihooway asaa wozanappe siiqiyoogaa bessiyaaba gidiyoogaa ammanoos. (Mazamure 119:105; Luqaasa 1:3; 1 Yohaannisa 4:19) Xoossaa Qaalan deˈiya alˈˈo tumaa harati tamaaranaadan nuuni wozanappe koyoos. Yaatanawu, “Geeshsha Maxaafaa Taarikiyaa Tamaara” giyo ha maxaafaa giigissidoogan keehi ufayttoos. Ha maxaafaabaa ane guuttaa intteyyo yootoos.

Ha maxaafay daro baggan naata qoppidi giigissidoba. Gidoppe attin, Geeshsha Maxaafaa loytti eranawu koyiya gasttata maaddanawukka an goˈettana danddayettees. Hegaa bollikka, Geeshsha Maxaafay asa ubbawu imettida maxaafa gidiyo gishshawu, ha maxaafan deˈiya qofaa zaarettiyoogee nuna ubbaa maaddanaagee qoncce; hegee nuuni tumuppe ufayttanaadan maaddana.

Ha maxaafay Geeshsha Maxaafaa qofaa goˈettidi, asay merettoosappe haa simmin deˈiya taarikiyaa yootees. Geeshsha Maxaafaa taarikiyaa danddayettida keenan akeekanawu metenna qoncce ogiyan yootanawu baaxetida, qassi danddayettida keenan kaseti hanidabaanne kaallidi hanidabaa a wodiyaadan wodiyaadan giigissida.

SHin ha maxaafay Geeshsha Maxaafaa taarikiyaa yootiyaaba xalla gidenna. Xaafettida qofaykka misileekka Geeshsha Maxaafaa qofay qoncci erettanaadan oottanawu giigiis; qassi odettida asatussi siyettidabaa bessees.

Geeshsha Maxaafay Yihoowawu azazettidakka awu azazettibeennakka asatubaa yootiyoogaa nuuni akeekanaadan ha maxaafay maaddees. Qassi eta hanotaappe nuuni tamaaranaadan denttettees. (Roome 15:4; 1 Qoronttoosa 10:6) Ha maxaafan 14 shaahoti deˈoosona. SHaaho ubbaa doomettan nuuni tamaarana danddayiyoobaappe amaridabay qanttan odettiis.

 Neeni aawa woy aayo gidikko, ne naˈaara issi taarikiyaa nabbabada hegaara gayttida misiliyaa qonccissana danddayaasa. Yaatidi, he taarikee ekettido Geeshsha Maxaafaa xiqiseta intte naaˈˈay issippe nabbabana danddayeeta. Ne naˈi Geeshsha Maxaafan nabbabiyoobaa ha maxaafan odettida taarikiyaara gattidi qoppanaadan maadda. Geeshsha Maxaafaa qofaa akeekanaadan gastta ura maaddiyo wodekka hegaadan oottiyoogee loˈˈo gidana danddayees.

Wozana suure gidida ubba asay, yelagatikka gasttatikka Xoossaa Qaalaappe tamaaranaadaaninne tamaaridobaa ba deˈuwan oosuwan peeshshanaadan ha maxaafay maaddanaagaa ammanettoos. Etikka yaatidi, a siiqo so asaa yame gidiyoogan ayyo goynnana danddayoosona.

Intte ishantta,

Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagaa