Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 54

Yihooway Yoonaasabaa Danddayiis

Yihooway Yoonaasabaa Danddayiis

Asooretu kataman Nanawen deˈiya asay iita. Asay bantta iita ogiyaappe simmana mala Yihooway hananabaa yootiya Yoonaasi Nanawe biidi odanaadan kiittiis. SHin Yoonaasi harasaa baqatiis. I markkabiyan Tarsseesi biis.

SHin biishin, wolqqaama carkkoy abbaa bolli denddin, markkabiyaa laaggiyaageeti yayyidosona. Eti bantta xoossatukko woossidi, ‘Hagee haniyoy aybissee?’ yaagidosona. Wurssettan, Yoonaasi etayyo hagaadan giis: ‘Hagee ta gaasuwaana. Yihooway tana azazidobaa aggada baqataydda deˈays. Tana abban olite. Yaatikko, beetay woppu gaana.’ Markkabiyaa laaggiyaageeti Yoonaasa olanawu koyibookkona; shin i bana eti olana mala mintti woossiis. Eti a abban olin, beetay woppu giis.

Yoonaasi hayqqays giidi qoppiis. I abban muuketti muuketti biyo wode, Yihoowa woossiis. He wode Yihooway gita moliyaa kiittiis. Molee Yoonaasa mittiis; shin a woribeenna. Yoonaasi moliyaa uluwan, ‘Taani neeyyo ubbatoo azazettana’ yaagidi woossiis. Moliyaa uluwan heezzu gallassi Yihooway Yoonaasa naagiis; yaatidi molee Yoonaasa mela biittan cuchanaadan oottiis.

Yihooway Yoonaasa ashshidoogee, a zaarettidi mule Nanawe yeddenna giyoogee? CHii. I yaa baanaadan Yihooway  haranttuwaakka yootiis. He wode, Yoonaasi azazettiis. I yaa biidi, ‘Nanawee 40 gallassa giddon xayana’ yaagidi, he iita asawu yootiis. Yootin qoppibeennabay haniis; Nanawe asay i odidobaa siyidi laamettiis. Nanawe kawoy, ‘Xoossaakko waassite; intte iita oosuwaa aggite. I nuna waayi xayssana’ yaagiis. Yihooway iita ogiyaappe asay simmidoogaa beˈidi, Nanawe xayssibeenna.

Katamay xayibeenna gishshawu Yoonaasi hanqqettiis. Ane qoppa: Yihooway Yoonaasa danddayiisinne maariis; shin Yoonaasi Nanawe asaa maaribeenna. I yiillotidi katamaappe gaxi kiyidi issi gosiyaa kuwan uttiis. Guyyeppe gosee melin, Yoonaasi hanqqettiis. Hanqqettin Yihooway a, ‘Neeni Nanawe asaappe aattada ha gosiyaassi qarettadasa. Taani eta maarin, eti attidosona’ yaagiis. Hagawu waanna qofay aybee? Nanawe asay mokkiya aybippenne keehi aadhees.

‘Yihooway ooninne ba nagaraappe simmanaadan koyeesippe attin, ooninne xayana mala koyenna gishshawu, inttebaa danddayees.’—2 PHeexiroosa 3:9