Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 56

Yoosiyaasi Xoossaa Higgiyaa Siiqees

Yoosiyaasi Xoossaa Higgiyaa Siiqees

Yoosiyaasi Yihudan kawotiyo wode, ayyo layttay hosppuna. He wode, asay biteesinne eeqawu goynnees. Yoosiyaasayyo layttay 16 gidido wode, suure ogiyan Yihoowayyo waati goynnanaakko tamaaranawu baaxetiis. Ayyo layttay 20 gidido wode, eeqatanne etawu yarshshiyo sohota laaliyoogaa doommiis. Qassi ayyo layttay 26 gidido wode, Yihoowa beeta maqidasiyaa zaarettidi giigissanaadan oottiis.

Beeta maqidasiyan, qeese ubbatu halaqay, Hilqqee, Higgiyaa maxaafaa demmiis; hegee Muusee xaafido koyro maxaafaa gidennan waayi aggana. Kawuwaa xaafee Saafaani maxaafaa Yoosiyaasayyo ehiidi, cenggurssaa xoqqu oottidi Higgiyaa nabbabiyoogaa doommiis. Yoosiyaasi hegaa siyido wode, asay Yihoowayyo daro layttawu azazettibeennaagaa akeekiis. Kawuwaa Yoosiyaasi Hilqqiyaayyo hagaadan giis: ‘Yihooway nu bolli keehi hanqqettiis. Baada a oycha. Nuuni ay oottana koshshiyaakko Yihooway nuussi odana.’ Yihooway hananabaa yootiya Hulddi baggaara, ‘Yihudaa asay tana aggiis. Eti qaxxayettana; shin Yoosiyaasi ba huuphiyaa kawushshido gishshawu, i haariyo wodiyan qaxxayikke’ yaagidi zaariis.

Kawuwaa Yoosiyaasi he kiitaa siyido wode, beeta maqidasiyaa biis; biidi Yihudaa asaa issippe shiishshiis. He wode i Yihoowa Higgiyaa ubba asawu cenggurssaa xoqqu oottidi nabbabiis. Yoosiyaasinne asay Yihoowayyo wozanappe azazettanawu qaalaa gelidosona.

Yihudaa asay daro layttawu Paasikaa Baalaa bonchibeenna. SHin Paasikaa Baalay layttan layttan bonchettana koshshiyoogaa  Yoosiyaasi Higgiyaappe nabbabido wode, i asaayyo, ‘Nuuni Paasikaa Baalaa Yihoowayyo bonchana’ yaagiis. Yaagidi, Yoosiyaasi daro yarshshoy giiganaadan oottiis; qassi beeta maqidasiyan mazamuriyaa yexxiyaageeta giigissiis. Hegaappe guyyiyan asay Paasikaa Baalaa, qassi appe kaallidi laappun gallassan wuriya, Irshshoy Gelibeenna Oyttaa Baalaa bonchiis. Sameela wodiyaappe haa simmin, hegaa mala Paasikaa Baalay bonchetti erenna. Yoosiyaasi Xoossaa Higgiyaa tumuppe siiqees. Yihoowabaa tamaariyoogan neeni ufayttay?

“Ne qaalai ta gediyaassi xomppe, ta ogiyaassikka poo7o.”— Mazamure 119:105