Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 55

Yihoowa Kiitanchay Hizqqiyaasa Naagiis

Yihoowa Kiitanchay Hizqqiyaasa Naagiis

Asoore kawotettay Israaˈeela tammu zaretu kawotettaa oyqqiis. Asoore kawuwaa Sanaakireebi Yihudaa naaˈˈu zaretu kawotettaa oyqqanawu haˈˈi koyiis. I Yihudaa katamata kayan kayan oyqqiyoogaa doommiis. SHin i Yerusalaame katamaa keehi koyiis. Yihooway Yerusalaame katamaa naagiyoogaa Sanaakireebi eribeenna.

Yihudaa kawoy Hizqqiyaasi, Yerusalaame oyqqenna mala Sanaakireebawu daro miishshaa immiis. Sanaakireebi miishshaa ekkikkokka, ba wolqqaama olanchati Yerusalaame katamaa olana mala kiittiis. Asooreti keehi matido gishshawu, kataman deˈiya asay hirggiis. He wode Hizqqiyaasi etassi, ‘Dagammoppite! Asooreti wolqqaama; shin nuuni etappekka wolqqaama gidanaadan Yihooway maaddana’ yaagiis.

Sanaakireebi Yerusalaame kataman deˈiya asaa bolli qilliiccanaadan Rabishaaqa kiittiis. Rabishaaqi katamaappe gaxan eqqidi hagaadan giis: ‘Yihooway inttena maaddana danddayenna. Hizqqiyaasi inttena cimmoppo. Nuuppe inttena ashshana danddayiya xoossi baawa.’

Hizqqiyaasi i ay oottana koshshiyaakko Yihoowa oychiis. Yihooway, ‘Rabishaaqi yootidobaa yayyoppite. Sanaakireebi Yerusalaame katamaa oyqqenna’ yaagiis. Hegaappe simmin, Sanaakireebi kiittido dabddaabbee Hizqqiyaasa gakkiis. Dabddaabbee, ‘Olettennan aggiigite. Yihooway inttena ashshana danddayenna’ yaagees. Hizqqiyaasi, ‘Ne xalaalay tumu Xoossa gidiyoogaa asa ubbay erana mala hayyanaa, Yihoowa nuna ashsha’ yaagidi woossiis. Yihooway ayyo, ‘Asoore kawoy Yerusalaame gelenna. Taani ta katamaa naagana’ yaagiis.

Sanaakireebi Yerusalaame katamaa sohuwaara oyqqana giidi qoppiis. SHin katamaappe gaxan wotaaddarati dunkkaanidosaa Yihooway he galla qammi issi kiitanchaa kiittiis. Kiitanchay 185,000 wotaaddarata woriis! Kawuwaa Sanaakireeba wolqqaama wotaaddarati hayqqidosona. I aybanne  oottana danddayenna gishshawu, xoonettidi soo simmiis. Yihooway ba gelido qaalaadan, Hizqqiyaasanne Yerusalaame katamaa naagiis. Neeni he wode Yerusalaame kataman deˈiyaakko, Yihoowan ammanettuutee?

“GODAA kiitanchchai GODAASSI yayyiya asata naagees; i eta yuushuwan gididi, eta ashshees.”—Mazamure 34:7