Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 52

Tamaadan Eexxiya Yihoowa Olanchata

Tamaadan Eexxiya Yihoowa Olanchata

Sooriyaa kawoy Benihadaadi, Israaˈeelata oliyoogaa aggibeenna. SHin hananabaa yootiya Elssaˈi Israaˈeela kawuwawu ubbatoo yootido gishshawu, kawoy baqatiis. Hegaa gishshawu, Benihadaadi Elssaˈa wolqqan efaanawu qofaa qachiis. I Elssaˈa Dootaana giyo kataman demmidi, Sooriyaa olanchati a yan oyqqanaadan kiittiis.

Sooriyaa olanchati Dootaana katamaa qammi yiidosona. Wonttetta gallassi, Elssaˈa ashkkaray kare kiyidi, daro olanchati katamaa dooddidoogaa beˈiis. I yayyidi, ‘Elssaˈaa, nuuni ay oottana koshshii?’ yaagidi waassiis. Elssaˈi ayyo, ‘Nunaara deˈiyaageeti etaara deˈiyaageetuppe daroosona’ yaagiis. He wode, Elssaˈa ashkkaray katamaa yuushuwan deˈiya dere ubban paratinne tamaa olaa paraa gaareti kummidoogaa beˈanaadan Yihooway oottiis.

Sooriyaa wotaaddarati Elssaˈa oyqqanawu malido wode, i, ‘Yihoowawu, hayyanaa ha asatu ayfiyaa qooqissa’ yaagidi woossiis. Sohuwaara, wotaaddarati xeellana danddayikkonne, eti awan deˈiyaakko erokkona. Elssaˈi wotaaddaratuyyo, ‘Intte hara kataman deˈeeta. Tana  kaallite, intte koyiyo asa taani inttena bessana’ yaagiis. Eti Israaˈeela kawoy deˈiyo Samaariyaa katamaa gakkanaassi Elssaˈa kaallidosona.

Sooriyaa asati bantta deˈiyoosay awakko akeekanawu wodee aadhiichiis. Israaˈeela kawoy Elssaˈa ‘Taani eta woroo?’ yaagidi oychiis. Elssaˈi hegaa bana woranwu malida asata haluwaa kiyana mala goˈettanawu qoppidee? CHii. Elssaˈi, ‘Eta woroppa. Etawu qumaa imma; eti bantta ogiyaa boona’ yaagiis. Hegaa gishshawu, kawoy daro qumaa giigissi eta miziis; hegaappe simmin eti bantta soo baanaadan eta yeddiis.

“Xoossai koyiyoogaadan, ainne nuuni a woossikko, i siyiyoogaa nuuni eriyo gishshau, a sinttan yayyokko.”—1 Yohaannisa 5:14