Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 51

Olanchaanne Guutta Naˈiyo

Olanchaanne Guutta Naˈiyo

Sooriyaa biittan, bantta sooppe keehi haahosan, Israaˈeela biittaa guutta naˈiyaa issinna deˈawusu. Sooriyaa olanchati o eta soo asaappe shaakkidi efiidosona; qassi a haˈˈi olanchatu gadaawaa Naaˈimaana maccaaseessi ashkkara. He biittaa asay Yihoowayyo goynnana xayikkonne, he guutta naˈiyaa ayyo goynnawusu.

Naaˈimaani hanttaara gogaa harggiyan oyqettido gishshawu, ubba wode sahettees. Guutta naˈiyaa a maaddanawu wozanappe koyaasu. A Naaˈimaana macheeyyo hagaadan gaasu: ‘Ne azinaa pattana danddayiya issi ura taani erays. Israaˈeelan, Yihooway kiittin hananabaa yootiya Elssaˈi deˈees. I ne azinaa pattana danddayees.’

Naaˈimaana machiyaa guutta naˈiyaa iyyo yootidobaa Naaˈimaanayyo odaasu. I aybanne mali beˈanawu koyido gishshawu, Israaˈeelan deˈiya Elssaˈa soo biis. Naaˈimaani bana Elssaˈi bonchettida asadan mokki ekkana giidi qoppiis. SHin Elssaˈi a yiidi haasayissiyoogaappe, ba ashkkaray Naaˈimaana sarotidi, hagaadan yootanaadan kiittiis: ‘Ba,  baada Yorddaanoosa SHaafan laapputoo meecetta. Yaatikko neeni paxana.’

Naaˈimaani keehi azzaniis. I hagaadan giis: ‘Hananabaa yootiyaagee ba Xoossaa sunttaa xeesidi, qassi ba kushiyaa ta bolli qaattidi, tana pattana gaada qoppaas. SHin taani Israaˈeelan deˈiya shaafaa baanaadan i yootiis. Sooriyaa biittan hegaappe loˈˈo shaafati nuussi deˈoosona. Taani yaa beennay aybissee?’ Naaˈimaani keehi hanqqettidi, Elssaˈa sooppe kiyidi biis.

Naaˈimaana ashkkarati i loyttidi qoppanaadan maaddidosona. Eti ayyo hagaadan gidoosona: ‘Neeni paxanawu ayba gidikkonne oottikkiiyye? Hananabaa yootiyaagee neessi odidobay metennaba. Neeni hegaadan oottiyaakko kehennee?’ Naaˈimaani eti yootidobaa siyiis. I Yorddaanoosa SHaafaa biidi haattan laapputoo muukettiis. Naaˈimaani Laapputoo muuketti simmidi haattaappe kiyiyo wode muleera paxiis. I keehi ufayttidi, Elssaˈa galatanawu a soo zaarettidi biis. Naaˈimaani, ‘Yihooway tumu Xoossaa gidiyoogaa taani haˈˈi eraas’ yaagiis. Naaˈimaani paxidi guyye ba soo yiido wode, Israaˈeela biittaa guutta naˈeeyyo aybi siyettiis gaada qoppay?

“Guutta naatinne xammiya naati nena galatana mala, eta erissadasa.”—Maatiyoosa 21:16