Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHaaho 9 Erissuwaa

SHaaho 9 Erissuwaa

Ha shaahoy Yihoowan keehi ammanettiyoogaa bessida yelagatubaa, hananabaa odiyaageetubaanne kawotubaa tamaarissees. Yihooway kiittin hananabaa odiyaagee Naaˈimaana pattanaagaa, Sooriyan deˈiya, Israaˈeela biittaa guutta naˈiyaa ammanaasu. Hananabaa odiya Elssaaˈi Yihooway morkketuppe bana naaganaagaa wozanappe ammanettiis. Yoˈaasha a aawaa aayee Ataaleeppe ashshanawu, Qeese Ubbatu Halaqay Yoodaahee ba shemppuwaa shenehoo giis. Hizqqiyaasi Yihooway Yerusalaama ashshanaagaa ammanettidi, Asooreti yashissin hidootaa qanxxibeenna. Kawuwaa Yoosiyaasi eeqaa biittaappe xayssidi, beeta maqidasiyaa zaaretti giigissiis; qassi deriyaa tumu goynuwawu zaariis.

HA SHAAHUWAN

TIMIRTTIYAA 51

Olanchaanne Guutta Naˈiyo

Israaˈeela biittaa guutta naˈiyaa ba godeessi Yihooway ba gita wolqqan oottido maalaalissiyaabaa yootawusu.

TIMIRTTIYAA 52

Tamaadan Eexxiya Yihoowa Olanchata

‘Nunaara deˈiyaageeti etaara deˈiyaageetuppe dariyoogaa’ Elssaˈa ashkkara waatidi akeekidaakko.’

TIMIRTTIYAA 53

Yoodaahe Xalatettaa

Ammanettida qeesee iita kawiyo eqettees

TIMIRTTIYAA 54

Yihooway Yoonaasabaa Danddayiis

Xoossay kiittin hananabaa yootiyaageetuppe issoy issi gita moliyan waani mitettidee? I moliyaa uluwaappe waani kiyidee? Qassi Yihooway a ay tamaarissidee?

TIMIRTTIYAA 55

Yihoowa Kiitanchay Hizqqiyaasa Naagiis

Yihudaa morkketi Yihooway ba asaa naagenna giidi yootidosona; shin eti balidosona!

TIMIRTTIYAA 56

Yoosiyaasi Xoossaa Higgiyaa Siiqees

Yoosiyaasi Yihudan kawotiyo wode ayyo layttay hosppuna; i ba asay Yihoowayyo goynnanaadan maaddees.