Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 50

Yihooway Yoosaafixa Maaddiis

Yihooway Yoosaafixa Maaddiis

Yihudaa kawoy Yoosaafixi, Baˈaalayyo yarshshiyoosaanne eeqata biittaappe xayssiis. I asay Yihoowa higgiyaa eranaadan koyiis. Hegaa gishshawu Yihudaa asaa ubbaa Yihoowa higgiyaa tamaarissanaadan halaqatanne Leewata kiittiis.

Matan deˈiya kawotettati Yihooway ba asaara deˈiyoogaa eriyo gishshawu, Yihudaa olanawu yayyidosona. Ubba qassi Yoosaafixayyo imotaa ehiidosona. SHin guyyeppe Mooˈaabati, Amoonatinne Eedoomati Yihudaa olanawu yiidosona. Yihoowa maadoy koshshiyoogaa Yoosaafixi eriis. I asaa, attumaa, maccaanne naata ubbaa Yerusalaame shiishshiis. I eta sinttan, ‘Yihoowa, ne maaddennan, nu xoonana danddayokko. Nu oottanabaa hayyanaa yoota’ yaagidi woossiis.

Yihooway hagaadan giidi he woosaa zaariis: ‘Yayyoppite. Taani inttena maaddana. Intte intte sohuwan sohuwan eqqite, ta inttena waata ashshanaakko intte beˈana.’ Yihooway eta waati ashshidee?

Wonttetta galla maallado, Yoosaafixi yexxiyaageeta dooridi eti olanchatu sinttan salppiyan baanaadan yootiis. Eti Yerusalaameppe Taqoˈa giyo sohuwan deˈiya olaa dembbaa biidosona.

Yexxiyaageeti ufayssan qaalaa xoqqu oottidi Yihoowa sabbiyo wode, Yihooway ba asawu olettiis. I Amoonatinne Mooˈaabati haniyoobaa xayanaadan oottin, eti issoy issuwaa worin, etappe issoykka attibeenna. SHin Yihooway Yihudaa asaa, wotaaddaratanne qeeseta naagiis. Matan deˈiya biittaa asay ubbay Yihooway oottidobaa siyiis; qassi Yihooway ba asaa maaddiyoogaa eti eridosona. Yihooway ba asaa waati ashshii? Daro ogiyan ashshees. I yaatanawu asi a maaddana koshshenna.

“Ha olaa olettiyaageeti inttena gidekketa. Intte sohuwaa sohuwaa oiqqi eqqidi, GODAI inttena ashshiyoogaa be7eeta.”—2 Hanidabaa Odiya 20:17