Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 44

Yihoowa Beeta Maqidasiyaa

Yihoowa Beeta Maqidasiyaa

Solomoni Israaˈeelan kawoti simmin, Yihooway a, ‘Taani neeyyo ay immana mala koyay?’ yaagiis. Solomoni hagaadan giis: ‘Taani yelaga gidiyo gishshawu, oottanabaa erikke. Hayyanaa ne asaa kaalettanawu tawu eraa imma.’ Yihooway hagaadan giis: ‘Neeni erancha gidanawu oychido gishshawu, taani nena saˈan deˈiya asa ubbaappe aadhida erancha oottana. Taani nena keehi dure oottana. Neeni tawu azazettikko, adussa wodiyaa daana.’

Solomoni beeta maqidasiyaa keexxiyoogaa doommiis. I loˈˈo worqqaa, biraa, mittaanne shuchaa goˈettiis. SHaˈan qoodettiya qara asay beeta maqidasiyaa oottiis. Laappun layttay aadhin, beeta maqidasee Yihoowawu anjjettanawu giigiis. Beeta maqidasiyan, yarshshuwaa wottido yarshshiyo sohoy deˈees. Solomoni yarshshiyoosaa sinttan gulbbatidi hagaadan woossiis: ‘Abeet Yihoowa, ha keettay neeyyo bessiyaagaa keena gita woy loˈˈo gidenna, shin nu goynuwaa ekka; qassi nu woosaa siya.’ Beeta maqidasiyaanne Solomona woosaa Yihooway waati xeellidee? I woosaa wurssosaara, tamay saluwaappe wodhidi yarshshiyoosan deˈiya yarshshuwaa miis. Yihooway beeta maqidasiyan ufayttiis. Israaˈeelati hegaa beˈidi ufayttidosona.

Solomoni erancha gidiyoogan Israaˈeelan ubbasan, haahuwan deˈiya biittatunkka erettiis. Asay ba metuwan Solomoni maaddana mala akko yees. Saaba Kawiyaakka deexo oyshatun a paaccanawu yaasu. A i giyoobaa siyada, hagaadan gaasu: ‘Asay nebaa taayyo yootidobaa taani ammanabeykke; shin asay taayyo yootidoogaappe aaruwan neeni erancha gidiyoogaa taani haˈˈi akeekaas. Ne Xoossay, Yihooway nena anjjiis!’ Israaˈeela asawu deˈoy loˈˈo; qassi asay ufayttees. SHin hanotay laamettana hanees.

‘Beˈite, Solomonappe aadhiyaagee hagan deˈees.’—Maatiyoosa 12:42