Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 47

Yihooway Eelaasa Minttettiis

Yihooway Eelaasa Minttettiis

Baˈaala sunttan hananabaa yootiyaageetu bolli aybi gakkidaakko Elzzaabeela siyada, keehi hanqqettaasu. A Eelaasawu, ‘Baˈaala sunttan hananabaa yootiyaageetudan, neeni wontto hayqqana’ yaagada kiittaasu. Eelaasi keehi yayyidi, bazzo baqatiis. I, ‘Yihoowa, taayyo gidana. Taani hayqqana’ yaagiis. Eelaasi daafuridi issi mittaa matan xiskkiis.

Issi kiitanchay a beegotissidi loddan, ‘Dendda; denddada ma’ yaagiis. Eelaasi hoˈˈo shuchaa mishuwan uukettida komppo oyttaanne xaaruwaa haattaa beˈiis. Beˈidi miidi uyiis; yaatidi guyye zinˈˈiis. Kiitanchay a naaˈˈanttuwaa denttidi, ‘Ma. Neeni baana ogiyawu neeyyo wolqqaa koshshees’ yaagiis. Hegaa gishshawu Eelaasi haranttuwaa miis. Mi simmidi i Koreba Deriyaa gakkanaashin, 40 gallassaanne 40 qammaa hemettiis. Yan Eelaasi gonggolo giddo xiskkanawu geliis. SHin Yihooway a haasayissiis. I, ‘Eelaasaa, hegan ay oottay?’ yaagiis. Eelaasi hagaadan giis: ‘Israaˈeela asay nenaara maacettido maachaa koliis. Eti neeyyo yarshshiyoosaa qolidosonanne ne sunttan hananabaa yootiyaageeta woridosona. Haˈˈi eti tanakka woranawu koyoosona.’

Yihooway a, ‘Baada, deriyaa huuphiyan eqqa’ yaagiis. Koyro, wolqqaama carkkoy gonggoluwan carkkiis. Naaˈˈantto, Yan biittay qaaxxiis; hegaappe simmin tamay kiyiis. Wurssettan, Saasukkidi haasayiyo minttettiya haasayaa Eelaasi siyiis. I ba maayuwan ba somˈˈuwaa kammidi gonggoluwaappe gaxi kiyidi eqqiis. I ayssi baqatidaakko Yihooway a he wode oychiis. Eelaasi, ‘Taani tarkka attaas’ yaagiis. SHin Yihooway ayyo hagaadan giis: ‘Neeni nerkka attabaakka. Israaˈeelan haˈˈikka taayyo goynniya 7,000 asay deˈees. Baada, hananabaa yootanaadan ne sohuwan Elssaaˈa suntta.’ Yihooway yootidobaa oottanawu Eelaasi sohuwaara biis. Neeni Yihooway koyiyoobaa oottiyo wode i nenakka maaddana gaada qoppay? Ee, i maaddana. Kosha wode aybi hanidaakko ane beˈoos.

“Xoossaa intte woossiyo woosa ubban a keehi galatiiddi, inttena koshshiyaabaa ubbau woossiteppe attin, issibaukka hirggoppite.”— Piliphphisiyuusa 4:6