Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 46

Qarmmeloosa Deriyan Paaccido Paaciyaa

Qarmmeloosa Deriyan Paaccido Paaciyaa

Tammu zaretu Israaˈeela kawotettan iita kawoti daroti deˈikkokka, etappe keehi iitay Akaaba. I Baˈaalawu goynniya iita maccaasiyo ekkiis. I sunttay Elzzaabeelo. Eti Baˈaala goynoy biittan kumanaadan oottidosona; qassi Yihooway kiittin hananabaa yootiyaageeta woridosona. Yaatin, Yihooway waatidee? I hananabaa yootiya Eelaasi Akaabayyo kiitaa odanaadan kiittiis.

Eelaasi Kawuwaa Akaaba iitatettaa gaasuwan Israaˈeelan iri bukkennaagaa ayyo yootiis. Heezzu layttappe daro wodiyawu, kattay mokkibeenna; qassi asay namisettiis. Yihooway zaarettidikka Eelaasa Akaabakko kiittiis. Kawoy, ‘Neeni meto medhiya asa! Ha ubbabay ne mooruwan haniis’ yaagiis. Eelaasi hagaadan giis: ‘Ha koshawu gaasoy tana gidikke. Hegaa gaasoy neeni Baˈaalawu goynniyoogaa. Nuuni ane paacci beˈana. Israaˈeelatanne Baˈaala sunttan hananabaa odiyaageeta Qarmmeloosa Deriyaa shiishsha.’

Asay deriyaa bolli shiiqiis. Eelaasi hagaadan giis: ‘Intte kuuyite. Tumu Xoossay Yihoowa gidikko, a kaallite. Baˈaala gidikko, a kaallite. Ane paaccays. Baˈaala sunttan hananabaa yootiya 450 asati yarshuwaa giigissidi, bantta xoossaa woossona; taanikka yarshshuwaa giigissada Yihoowa woossana. Siyidi tamaa kiittiyay tumu Xoossaa.’ Asay hegaa maayiis.

Baˈaala sunttan hananabaa yootiyaageeti yarshshuwaa giigissidosona. Gallassa kumettaa, ‘Hay Baˈaalaa, nu woosaa siya!’ yaagidi bantta xoossaa woossidosona. Baˈaali eta woosaa siyana xayin, Eelaasi a bolli qilliicciis. I hagaadan giis: ‘Qaalaa xoqqu oottidi woossite! Ooni erii, i xiskkidabaa gidikko, issi uri a denttana koshshees!’ Omarssi gakkanaassi, eti woossiyoogaa aggibookkona. Yaatinkka i siyibeenna.

Eelaasi yarshshiyoosan ba yarshshuwaa wottidi, a bolli haattaa tigiis. Yaatidi i, ‘Abeet Yihoowa, hayyanaa neeni tumu Xoossaa gidiyoogaa asay ero’ yaagiis. Sohuwaara, yarshshuwaa maanaadan Yihooway saluwaappe tamaa yeddiis. Asay, ‘Yihooway tumu Xoossaa!’ yaagiis. Eelaasi,  ‘Baˈaala sunttan hananabaa yootiyaageeta yeddoppite!’ yaagiis. He gallassi, Baˈaala sunttan hananabaa yootiya 450ta woridosona.

Guutta shaaray abbaappe kiyin, Eelaasi Akaabayyo, ‘Wolqqaama iraa gunttay siyettees. Ne paraa gaariyan uttada, ne soo ba’ yaagiis. Saloy dulkkiis, carkkoy carkkiis; qassi wolqqaama iray bukkiyoogaa doommiis. Wurssettan, koshay xayiis. Akaabi ba paraa gaariyaa keehi eesuwan laaggiis. Yihooway maaddin, Eelaasi he paraa gaariyaappe eesuwan woxxiis! SHin Eelaasa meto ubbay qaarettidee? Ane beˈoos.

‘Ne xalaalay Yihoowa gidiyoogaa, neeni Ubbaappe Xoqqiya Xoossay saˈaa ubbaa haariyoogaa eti erona.’—Mazamure 83:18