Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 42

Xalanne Ammanettiya Yonaataana

Xalanne Ammanettiya Yonaataana

Kawuwaa Saaˈoola bayra naˈay Yonaataani, xala olancha. Yonaataani argganttappe eesotiyoogaanne gaammoppe wolqqaamiyoogaa Daawiti yootiis. Issi galla, Yonaataani amarida Pilisxxeema olanchata xoqqasan beˈiis. I ba ola miishshaa tookkiyaagawu, ‘Yihooway nuuyyo malaataa immennan, eta bolli denddokko. Nu pude kiyanaadan Pilisxxeemati yootikko, he wode eta bolli denddanaagaa eroos’ yaagiis. Eti, ‘Pude kiyidi olettite!’ yaagidosona. Yaagin, he naaˈˈu asati xoqqasaa kiyidi 20 olanchata xoonidosona.

Yonaataani Saaˈoolawu bayra naˈa gidiyo gishshawu, a sohuwan kawotana danddayees. SHin Israaˈeelan kaallidi kawotanaadan Yihooway Daawita dooridoogaa Yonaataani erikkokka, i qanaatibeenna. Yonaataaninne Daawiti mata lagge gididosona. Eti issoy issuwaa  naaganawunne issoy issuwawu exatanawu qaalaa gelidosona. Yonaataani ba maayoy, bisoy, wonddafeenne qabattoy laggetettaa malaata gidanaadan Daawitawu immiis.

Daawiti Saaˈoolappe baqatiyo wode, Yonaataani akko biidi hagaadan giis: ‘Minna; xala. Yihooway neeni kawotanaadan dooriis. Ta aawaykka hegaa erees.’ Yonaataana mala loˈˈo laggee neeyyo deˈanaadan koyay?

Yonaataani ba laggiyaa maaddanawu darotoo hayqqiichi attiis. I Kawuwaa Saaˈooli Daawita woranawu koyiyoogaa eriyo gishshawu, ba aawawu, ‘Daawita woriyoogee neeyyo nagara; i aynne mooribeenna’ yaagiis. Saaˈooli Yonaataana bolli keehi hanqqettiis. Amarida layttay aadhin, Saaˈoolinne Yonaataani olan issippe hayqqidosona.

Yonaataani hayqqi simmin, a naˈaa Mafibosheeta Daawiti koyiis. I Mafibosheeta demmidi, awu hagaadan giis: ‘Ne aaway tawu loˈˈo lagge gidido gishshawu, ne deˈo laytta ubban taani nena naagana. Neeni ta kawo keettan deˈana; qassi ta masoofiyaappe maana.’ Daawiti ba laggiyaa Yonaataana mule dogibeenna.

“Taani inttena siiqiyoogaadan, inttekka issoi issuwaara siiqettite. Ba shemppuwaa ba laggiyaayyo aattidi immiyoogaappe aadhdhiya siiqoi ooyyookka baawa.”—Yohaannisa 15:12, 13