Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 41

Daawitanne Saaˈoola

Daawitanne Saaˈoola

Daawiti Gooliyaada wori simmin, Kawuwaa Saaˈooli a ba ola gadaawaa oottiis. Daawiti daro olan xooniis; qassi i keehi dosettiya asa gidiis. Daawiti olaappe soo simmiyo wode ubbatoo maccaasay, ‘Saaˈooli shaˈaa woriis; Daawiti tammu shaˈaa woriis!’ yaagidi duriiddinne yexxiiddi mokkanawu kiyees. Saaˈooli Daawita qanaatidi a woranawu koyiis.

Daawiti diittaa loyttidi diixxees. Issi gallassi Daawiti Saaˈoolawu diittaa diixxishin, kawoy ba tooraa a bolli xonggiis. He wode Daawiti tooraappe halin, tooray godaa caddiis. Hegaappe simmin, Saaˈooli Daawita woranawu darotoo maliis. Wurssettan, Daawiti baqatidi bazzon qosettiis.

Saaˈooli 3,000 olanchata ekkidi Daawita koyanawu biis. I Daawitinne aara deˈiya asati qosettido gonggoluwaa geliis. Daawita asati saasukkidi, ‘Hagee neeni  Saaˈoola woriyo gallassa’ yaagidosona. Daawiti Saaˈoolakko loddan biidi a maayuwaappe qanxxi ekkiis. Saaˈooli eribeenna. Hegaappe simmin, Daawiti Yihooway tiyido kawuwaa bonchibeenna gishshawu, keehi azzaniis. I ba asay Saaˈoola worennaadan diggiis. Ubba qassi i Saaˈoola xeesidi, he wode Saaˈoola worana danddayiiddi aggidoogaa yootiis. Saaˈooli Daawitaara gayttidaagan qoppiyo qofaa laammanee?

CHii. Saaˈooli Daawita koyiyoogaa aggibeenna. Issi galla qammi Daawitinne a michee naˈay Abishaayi Saaˈoola dunkkaaniyaakko lakkiiddi biidosona. Haray atto Saaˈoola naagiya Abaneerikka xiskkiis. Abishaayi, ‘Hagee nuuni a woriyo gallassa! Taani a worana’ yaagiis. Daawiti, ‘Yihooway a worana. Ane a tooraanne haattaa otuwaa ekkidi boos’ yaagidi zaariis.

Daawiti Saaˈooli dunkkaanidosaa beˈana mala matan deˈiya deriyaa kiyiis. I, ‘Abaneeraa, neeni kawuwaa naagennay aybissee? Saaˈoola otoynne tooray awan deˈii?’ yaagidi waassiis. Saaˈooli Daawita qaala gidiyoogaa eridi hagaadan giis: ‘Neeni tana worana danddayaasa; shin worabeykka. Neeni ta sohuwan Israaˈeelan kawo gidanaagaa taani erays.’ Saaˈooli ba kawo keetti guyye simmidi biis. SHin Daawita ixxiyay Saaˈoola soo asaa ubbaa gidenna.

“Asa ubbaara sarotettan de7anau, intte baggaara, intteyyo danddayettidabaa ubbaa oottite. Ta ishatoo, intte intte huuphen asau halo kessoppite. Xoossai a hanqquwaassi a aggiigite.”—Roome 12:18, 19