Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 39

Israaˈeela Koyro Kawuwaa

Israaˈeela Koyro Kawuwaa

JYihooway Israaˈeelata kaalettanaadan etassi daannata immiis; shin eti kawo koyidosona. Eti Sameelayyo, ‘Hara kawotetta ubbawu kawoy deˈees. Nuunikka kawo koyoos’ yaagidosona. Sameeli hegee bala gi qoppido gishshawu, hegaa xeelliyaagan i Yihoowa woossiis. Yihooway ayyo hagaadan giis: ‘Asay nena ixxibeenna. Eti tana ixxidosona. Taani etawu kawuwaa immana danddayiyoogaa yoota; shin he kawoy etappe darobaa oychana.’ Yaatin asay hagaadan giis: ‘Hegee nuna qofissenna. Nuuni kawo koyoos!’

Saaˈoola giyo bitanee Israaˈeela koyro kawo gidanaagaa Yihooway Sameelayyo yootiis. Saaˈooli Sameela oychanawu Raama biido wode, Sameeli Saaˈoola huuphiyan zaytiyaa tigiyoogan i kawo gidanaadan tiyiis.

Guyyeppe Sameeli Israaˈeelata eta ooratta kawuwaa bessanawu issippe shiishshiis. SHin eti Saaˈoola demmana danddayibookkona. Aybissakko neeni eray? I miishshatu giddon qosetti uttido gishshataassa. Eti wurssettan Saaˈoola demmidi a kessi ehiidosona; ehiidi asaa giddon essidosona. Saaˈooli asa ubbaappe adussa; qassi i keehi loˈˈees. Sameeli, ‘Yihooway doorido bitaniyaa beˈite’ yaagiis. Asay, ‘Kawoy shemppo gamˈˈo!’ yaagiis.

Koyro heeran, Kawuwaa Saaˈooli Sameeli yootiyoobaa siyiisinne Yihoowawu azazettiis. SHin guyyeppe i laamettiis. Leemisuwawu, Kawoy yarshshuwaa yarshshana bessenna. Issi wode, Sameeli i yaanaashin Saaˈooli naagishshanaadan yootiis; shin Sameeli sohuwaara yibeenna. Hegaa gishshawu, Saaˈooli yarshshuwaa yarshshanawu qofaa qachiis. Sameeli waatidee? I, ‘Neeni Yihoowayyo azazettabeykka’ yaagiis. Saaˈooli ba mooruwaappe tamaaranee?

Hegaappe simmin, Saaˈooli Amaaleeqa asatuura olaa olettanawu biido wode, Sameeli etappe oonanne paxa ashshennaadan Saaˈoolayyo yootiis. SHin Saaˈooli Kawuwaa Agaaga worennan  agganawu qofaa qachiis. Yihooway Sameelayyo, ‘Saaˈooli tana aggiis; qassi taani yootiyoobaa siyenna’ yaagiis. Sameeli keehi azzanidi, Saaˈoola, ‘Neeni Yihoowayyo azazettennan ixxido gishshawu, i hara kawuwaa doorana’ yaagiis. Sameeli biishin, Saaˈooli a oyqqiis; oyqqin Sameela maayuwaa xeeray pooshshettiis. Hegaappe simmin Sameeli Saaˈoola, ‘Yihooway kawotettaa neeppe pooshshiis’ yaagiis. Yihooway bana siiqiyaanne baayyo azazettiya urawu he kawotettaa immana hanees.

“Azazettiyoogee yarshshiyoogaappe aadhdhees.”—1 Sameela 15:22