Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 43

Kawuwaa Daawita Nagaraa

Kawuwaa Daawita Nagaraa

Saaˈooli hayqqin, Daawiti kawo gidiis. He wode ayyo layttay 30. I kawotoosappe amarida layttay aadhi simmin, issi galla omarssi ba kawo keettaa bolli dembbayidi keexxidosan deˈiiddi, issi loˈˈiya maccaasiyo beˈiis. I sunttay Berssaabo gidiyoogaanne a Ooriyoona giyo wotaaddaraa maccaasiyo gidiyoogaa Daawiti eriis. Daawiti Berssaaba ba kawo keettaa yaanaadan xeesissiis. I iira zinˈˈin, a shahaaraasu. Daawiti ba oottidobaa qosanawu maliis. I ba olaa gadaaway Ooriyoona olawu sintta baggaara essidi, appe guyyessan deˈiyaageeti baqatanaadan yootiis. Ooriyooni olan hayqqi simmin, Daawiti Berssaabo ekkiis.

SHin hanida iitabaa ubbaa Yihooway beˈiis. Yaatin i waatanee? Yihooway hananabaa yootiya Naataana Daawitakko kiittiis. Naataani hagaadan giis: ‘Issi dure bitaniyawu daro dorssay deˈees; qassi issi manqqo bitaniyawu i iyyo keehi qarettiyo issi dorssa maree xallay deˈees. Dure bitanee he manqqo bitaniyawu deˈiya issi dorssa mariyo ekkiis.’ Daawiti hanqqettidi, ‘He dure bitanee hayqqanawu bessees’ yaagiis. Yaagin Naataani Daawitayyo, ‘He dure bitanee nena!’ yaagiis. Daawiti azzanidi, Naataanayyo, ‘Taani Yihoowa bolli nagaraa oottaas’ yaagiis. Ha nagaray Daawita bollinne a soo asaa bolli daro metuwaa kaalettiis. Yihooway Daawita qaxxayiis; shin Daawiti tumabaa haasayiyaanne ba huuphiyaa kawushshiya asa gidiyo gishshawu i hayqqennaadan oottiis.

Daawiti Yihoowayyo beeta maqidasiyaa keexxanawu koyiis; shin Yihooway beeta maqidasiyaa keexxanaadan Daawita naˈaa  Solomona dooriis. Daawiti Solomonayyo issi issibaa giigissiyoogaa doommidi, hagaadan giis: ‘Yihoowa beeta maqidasee keehi maalaalissiyaagaa gidana bessees. Solomoni naˈa, shin taani koshshiyaabaa giigissiyoogan a maaddana.’ Keexxiyo oosuwawu Daawiti daro miishshaa immiis. I qara oosanchata giigissiis. I worqqaanne biraa shiishshiis; qassi Xiiroosappenne Sidoonappe zigaa ehiissiis. Daawiti hayqqanawu matido wode, Solomonayyo beeta maqidasiyaa halchuwaa immiis. I hagaadan giis: ‘Yihooway taani hagaa neeyyo xaafanaadan oottiis. Yihooway nena maaddana. Yayyoppa. Minna; oosuwaa doomma.’

“Ba nagaraa genttiya uri aacenna; shin paaxiyaageenne nagaraa aggiyaagee maarettana.”—Leemiso 28:13