Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHaaho 7 Erissuwaa

SHaaho 7 Erissuwaa

Ha shaahoy, 80 gidiya layttan polettida, Kawuwaa Saaˈoolanne Kawuwaa Daawita taarikiyaa yootees. Saaˈooli koyro bana kawushshiyaanne Xoossawu yayyiya asa; shin i sohuwaara laamettidi, Yihoowawu azazettennan ixxiis. Yihooway a aggidi, a sohuwan Israaˈeelan kawotanaadan Daawita tiyana mala Sameelawu yootiis. Saaˈooli qanaatidi Daawita woranawu darotoo maliis; shin Daawiti halo kiyibeenna. Saaˈoola naˈay Yonaataani Yihooway Daawita dooridoogaa eriyo gishshawu, i Daawitawu ammanettiis. Daawiti gita nagaraa oottikkonne, Yihoowa seeraa ixxibeenna. Ne aawa woy aayo gidikko, Yihoowawunne i sunttidoogeetuyyo muletoo azazettana koshshiyoogaa ne naˈay akeekanaadan maadda.

HA SHAAHUWAN

TIMIRTTIYAA 39

Israaˈeela Koyro Kawuwaa

Xoossay Israaˈeelata kaalettanaadan etassi daannata immiis; shin eti kawo koyidosona. Israaˈeela koyro kawo gidanaadan Sameeli Saaˈoola tiyiis; shin Yihooway guyyeppe Saaˈooli kawo gidennaadan ixxiis. Aybissi?

TIMIRTTIYAA 40

Daawitanne Gooliyaada

Yihooway Daawiti Israaˈeela kawo gidanaadan dooriis; qassi Daawiti i loˈˈo gididoy aybissakko bessiis.

TIMIRTTIYAA 41

Daawitanne Saaˈoola

Ha asati issoy issuwaa ixxiyoy aybissee, qassi ixxiyaagee waatidee?

TIMIRTTIYAA 41

Xalanne Ammanettiya Yonaataana

Kawuwaa naˈay Daawitayyo loˈˈo lagge gidiis.

TIMIRTTIYAA 43

Kawuwaa Daawita Nagaraa

Hanennabaa kuuyiyoogee daro metuwaa kaalettees.