Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 29

Yihooway Yaasa Dooriis

Yihooway Yaasa Dooriis

Muusee daro layttawu Israaˈeelata kaaletti simmin, i hayqqiyo wodee matiis. Yihooway ayyo hagaadan giis: ‘Israaˈeelata Hidootaa Biittaa gelissanay nena gidakka. SHin neeni he biittaa beˈanaadan taani oottana.’ Yaagin Yihooway asaa kaalettiya hara uraa dooranaadan Muusee a oychiis. Yihooway a, ‘Yaasukko ba; baada asaa kaalettanay a gidiyoogaa yoota’ yaagiis.

Muusee Israaˈeelatussi i mata wode hayqqanaagaa yootiis; qassi eta kaalettidi Hidootaa Biittaa gelissanaadan Yihooway Yaasa dooridoogaakka yootiis. Hegaappe simmin Muusee Yaasuyyo, ‘Yayyoppa. Yihooway nena maaddana’ yaagiis. Hegaappe guyyiyan gamˈˈennan, Muusee Nabo deriyaa huuphiyaa kiyiis; hegee Yihooway Abrahaamayyo, Yisaaqayyoonne Yaaqoobayyo immanawu qaalaa gelido biittaa a bessido soho. Muusee hayqqiyo wode ayyo layttay 120.

Yihooway Yaasa hagaadan giis: ‘Yorddaanoosa SHaafaa pinnada Kanaane gela. Taani Muusa maaddidoogaadan nenakka maaddana. Ta Higgiyaa ubba galla nabbaba. Yayyoppa. Xala. Neeni oottanaadan taani azazidobaa baada ootta.’

 Yarkko katamaa xomoosanaadan xomoosiya naaˈˈu asata Yaasu kiittiis. Kaalliya taarikiyan, yan aybi hanidaakko nuuni loytti tamaarana. Eti simmido wode, Kanaane baanawu he wodee loˈˈo gidiyoogaa yootidosona. Wonttetta gallassi, dunkkaaniyaa kolidi qachanaadan Yaasu asawu yootiis. He wode i maachaa taabootaa tokkida qeeseti Yorddaanoosa SHaafaakko sinttatidi baanaadan kiittiis. SHaafay kumidi goggees. SHin qeesetu tohoy haattaa bochin sohuwaara, shaafay goggiyoogaa aggiis; qassi haattay meliis! Israaˈeela asay ubbay hefintti pinnidi wurana gakkanaassi qeeseti Yorddaanoosa SHaafaa giddo biidi mela biittan eqqidosona. Ha maalaalissiyaabay Yihooway Zoˈo Abban oottidobaa eti hassayanaadan oottiis gaada qoppay?

Wurssettan, daro layttaappe guyyiyan, Israaˈeelati Hidootaa Biittaa gelidosona. Eti keettatanne katamata keexxana danddayoosona. Eti gadiyaa oottidi woyniyaanne ayfiyaa ayfiya mittata tokkana danddayoosona. He biittay maattaynne eessay goggiyo biitta.

“GODAI inttena ubbatoo kaalettana; inttena mela bazzuwan koshshiyaabaakka i inttiyo kunttana.”—Isiyaasa 58:11