Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 37

Yihooway Sameela Haasayissees

Yihooway Sameela Haasayissees

Qeese gididi Xoossaa dunkkaaniyan oottiya naaˈˈu attuma naati Qeese Ubbatu Halaqaa Eelayyo deˈoosona. Eta sunttay Hofiniinanne Piinihaasa. Eti Yihoowa higgiyaa azazettokkona; qassi eti asaa keehi qohoosona. Israaˈeelati yarshshuwaa Yihoowayyo ehiyo wode, Hofiniininne Piinihaasi loˈˈo ashuwaa banttawu ekkoosona. Ba naati oottiyoobaa Eeli siyiis, shin i aynne oottibeenna. Hegee hananaadan Yihooway aggiiganee?

Sameeli Hofiniinappenne Piinihaaseppe keehi yelaga gidikkonne, i eta kaallibeenna. Yihooway Sameelan ufayttiis. Issi galla qammi Sameeli, i xiskkidaashin a sunttaa xeesiyoogaa siyiis. I denddidi Eelakko woxxi biidi, ‘Hekko yaas’ yaagiis. SHin Eeli, ‘Taani nena xeesabeykke. Baada zinˈˈa’ yaagiis. Sameeli biidi arssan zinˈˈiis. Hegaappe simmin naaˈˈanttuwaa xeesiyoogaa siyiis. Heezzanttuwaa xeesiyoogaa Sameeli siyido wode, Sameela Yihooway xeesiyoogaa Eeli akeekiis. Eeli Sameelawu neeni haranttuwaa xeesiyoogaa siyikko, hagaadan ga: ‘Yihoowa, yoota. Ne ashkkaray siyees.’

Sameeli biidi arssan zinˈˈiis. He wode, ‘Sameelaa, Sameelaa’ yaagidi xeesiyoogaa siyiis. I siyidi, ‘Yoota; ne ashkkaray siyees’  yaagiis. Yihooway ayyo hagaadan giis: ‘Taani Eelanne a soo asaa qaxxayanaagaa ayyo yoota. A attuma naati Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon iitabaa oottiyoogaa i erees; shin i aynne oottibeenna.’ Sameeli kase ubbatoo oottiyoogaadan, wonttetta gallassi maallado Xoossaa Dunkkaaniyaa penggiyaa dooyiis. Yihooway yootidoobaa qeese ubbatu halaqawu odanawu i yayyiis. SHin Eeli a xeesidi hagaadan giis: ‘Ta naˈawu, Yihooway neeyyo yootidobi aybee? Ubbabaa taayyo yoota.’ Hegaa gishshawu Sameeli ubbabaa Eelayyo yootiis.

ASameeli dicciyo wode, Yihooway a ubbatoo maaddiis. Hananabaa yootiyaagaanne daanna gidanaadan Yihooway Sameela dooridoogaa Israaˈeela biittan asa ubbay eriis.

“Ne yelagatettaa laittan nena Medhdhidaagaa qoppa.”—Eranchchaa 12:1