Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 33

Urutonne Naaˈoomo

Urutonne Naaˈoomo

Israaˈeelan koshay denddido wode, Naaˈoomo giyo Israaˈeela maccaasiyaa ba azinaaranne ba naaˈˈu attuma naatuura Mooˈaaba biitti baasu. Guyyeppe Naaˈoomi azinay hayqqiis. I attuma naati Urutonne Orppo giyo Mooˈaabata ekkidosona. Guyyeppe, Naaˈoomi naati hayqqidoogee azanttiyaaba.

Naaˈooma koshaa wodee aadhidoogaa siyido wode, ba biitti simmanawu qofaa qachaasu. Urutanne Orppa iira biishin ogiyan Naaˈooma etayyo hagaadan gaasu: ‘Intte ta naatussi loˈˈo maccaasa; qassi taassikka intte loˈˈo. Intte naaˈˈaykka azinaa gelanaadan taani koyays. Mooˈaaba biitti intte soo biite.’ He maccaasati, ‘Nuuni nena siiqoos! Nu neeppe shaahettanawu koyokko’ yaagidosona. Naaˈooma eti baanaadan yootiyoogaa aggabeykku. Wurssettan, Orppa guyye baasu; shin Uruta iira deˈawusu. Naaˈooma iyyo, ‘Orppa intte asaakkonne intte xoossatukko simmaasu. Iira ba’ yaagaasu. SHin Uruta, ‘Taani neeppe shaahettikke. Ne asay ta asa, ne Xoossay ta Xoossaa gidana’ yaagaasu. Uruta yaagin, Naaˈoomiyyo aybi siyettiis gaada qoppay?

Urutanne Naaˈooma banggaa cahay doomettiyo wodiyan Israaˈeela gakkidosona. Issi gallassi, Uruta Raˈaabi naˈaa, Booˈeeza gaden shiishshishin attida kattaa qoranawu baasu. I Uruta Naaˈoomippe duuxxennan deˈiya Mooˈaaba maccaasa gidiyoogaa siyiis. Uruta qorana mala kattaappe guuttaa agganaadan i ba oosanchatuyyo yootiis.

 He galla omarssi Naaˈooma Uruto, ‘Neeni hachi o gaden oottadii?’ yaagaasu. Uruta, ‘Booˈeeza giyo bitaniyaa gaden oottaas’ yaagaasu. Naaˈooma iyyo hagaadan gaasu: ‘Booˈeezi ta azinaa dabbotuppe issuwaa. Hara macca naatuura a gaden oottiyoogaa aggoppa. Nena yan qohiyaabi baa.’

Cahay wurana gakkanaashin Uruta Booˈeeza gaden oottaasu. Uruta mino oosanchanne loˈˈo maccaasa gidiyoogaa i akeekiis. He wode, issi uri attuma naata yelennan hayqqikko, a dabboy a maccaasiyo ekkees. Yaatiyo gishshawu Booˈeezi Uruto ekkiis. Eti Yoobeeda giyo attuma naˈaa yelin, i guyyeppe Kawuwaa Daawita aawaa aawa gidiis. Naaˈoomi laggeti ufayttidosona. Eti, ‘Koyro, neeyyo keha Uruto Yihooway immiis; qassi haˈˈi neeyyo naˈaa naˈay deˈees. Yihooway galatetto’ yaagidosona.

“Ishappe aadhdhidi ammanttiya laggee de7ees.”—Leemiso 18:24