Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 35

Haanna Attuma Naˈa Yelanawu Woossawusu

Haanna Attuma Naˈa Yelanawu Woossawusu

Elqqaana giyo issi bitaniyawu, Haanno giyoonne Piniino giyo naaˈˈu machoti deˈoosona; shin i Haanno keehi siiqees. Piniiniyyo daro naati deˈiyo gishshawunne Haanniyo naˈi baynna gishshawu, Piniina Haanno ubbatoo borawusu. Layttan layttan, Seelon deˈiya Xoossaa Dunkkaaniyan goynnanawu Elqqaani ba soo asaa ekki bees. Issi wode eti yan deˈishin, i siiqiyo Haanna keehi azzanidoogaa akeekiis. I, ‘Haannee, hayyanaa yeekkoppa. Neeyyo ta deˈays. Taani nena siiqays’ yaagiis.

Guyyeppe, Haanna woossanawu barkka baasu. A bana Yihooway maaddanaadan woossiyo wode, yeekkiyoogaa aggana danddayabeykku. A hagaadan gaada qaalaa gelaasu: ‘Yihoowa, neeni taayyo attuma naˈa immikko, taani a neeyyo immana, i ba deˈo laytta ubban neeyyo oottana.’

Qeese Ubbatu Halaqay Eeli Haanna siiphotiyoogaa beˈiis; beˈidi i a mattottaasu giidi qoppiis. Haanna, ‘CHii, ta godawu, taani mattottabeykke. Tana metida issi wolqqaamabay deˈees; taani hegaabaa Yihoowayyo yootaydda deˈays’ yaagada zaaraasu. Eeli ba balaa akeekidi iyyo, ‘Neeni koyiyoobaa Xoossay neeyyo immo’ yaagiis. Haanna ufayttada ba ogiyaa baasu. Issi laytta gakkennan, a attuma naˈa yelaasu;  yelada Sameela gaada sunttaasu. Haanna ay keena ufayttidaakko qoppana danddayay?

Haanna Yihoowayyo qaalaa gelidoogaa dogabeykku. A Sameela xanttiyoogaa aggosaara, i Xoossaa Dunkkaaniyan oottanaadan efaasu. A Eelayyo, ‘Taani yelanawu woossido naˈay hagaa. A deˈo laytta ubban, taani a Yihoowayyo immaas’ yaagaasu. Elqqaaninne Haanna layttan layttan Sameela oychanawu boosona; biyo wode ooratta qoliyaa ayyo ekki boosona. Yihooway Haanniyyo hara heezzu attuma naatanne naaˈˈu macca naata immiis.

“Woossite; intte ekkana. Koyite; intte demmana.”—Maatiyoosa 7:7