Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 34

Geedooni Midiyaama Asaa Xooniis

Geedooni Midiyaama Asaa Xooniis

Guyyeppe, Israaˈeelati Yihoowa aggidi, zaarettidikka eeqa xoossatuyyo goynnidosona. Laappun layttawu, Midiyaamati Israaˈeelatu mehiyaa wuuqqidosonanne eta kattaa xayssidosona. Midiyaamatuppe attanawu, Israaˈeelati kooppotuuninne deretun qosettidosona. Eti Yihooway banttana ashshanaadan woossidosona. Woossin, Geedoona giyo issi bitaniyaakko Yihooway kiitanchaa kiittiis. Kiitanchay, ‘Yihooway neeni mino olancha gidanaadan dooriis’ yaagiis. Geedooni, ‘Taani Israaˈeelata waatada ashshana danddayiyaanaa? Taani aynne maaddikke’ yaagiis.

Geedooni Yihooway bana dooridoogaa waati eranee? I dorssaa ikisiyaa saˈan wottidi Yihoowayyo hagaadan giis: ‘Maallado, xaazay ikise xalaalan deˈidi, biitta ubbay mela gidikko, taani Israaˈeelata ashshanaadan neeni koyiyoogaa erana.’ Wonttetta gallassi, ikisee keehi irxxidi musiis; shin biittay mela! Qassi kaallidi, Geedooni wonttetta gallassi dorssaa ikisee mela gidin, saˈay irxxanaadan oychiis. Hegee hanin, Geedooni bana Yihooway dooridoogaa wurssettan ammaniis. I Midiyaamata olanawu ba wotaaddarata shiishshiis.

 Yihooway Geedoonawu hagaadan giis: ‘Taani Israaˈeelati xoonanaadan oottana. SHin ne wotaaddarati keehi daro gidiyo gishshawu, neeni olaa nerkka xoonidabadan qoppana danddayaasa. Yayyiya uri soo simmanaadan yoota.’ Hegaa gishshawu 22,000 wotaaddarati soo simmin, 10,000 asay attiis. Hegaappe simmin Yihooway hagaadan giis: ‘Haˈˈikka wotaaddarati keehi daro. Neeni eta shaafaa ehaada, haattaa uyanaadan etawu yoota. Haattaa uyiiddi, morkkiyaa wochiyaageetu xallaa ashsha.’ Uyiyo wode naagetti uttidaageeti 300 asa xalla. Qoodan guutta ha asati 135,000 Midiyaama wotaaddarata xoonanaagaa Yihooway yootiis.

He galla omarssi, Yihooway Geedoonawu, ‘Haˈˈi Midiyaamata oliyo wodee gakkiis!’ yaagiis. Geedooni ba asatuyyo malkkatatanne eexxiya xomppiyaa yeggido xaarota immiis. I etayyo, ‘Taakko xeellidi, taani oottiyoogaa oottite’ yaagiis. Geedooni ba malkkataa punnidi, ba xaaruwaa menttidi, ba xomppiyaa xoqqu ootti oyqqidi, ‘Yihoowa bisuwaanne Geedoona bisuwaa’ yaagidi waassiis. Aara deˈiya 300 asay ubbay hegaadan oottiis. Midiyaama asay keehi yayyidi ubbasaara baqatiis. Asay shabbirettidi, issoy issuwaa woriyoogaa doommiis. Haˈˈikka, Yihooway Israaˈeelati bantta morkketa xoonanaadan maaddiis.

‘SHin ubbaappe aadhiya wolqqay Xoossaagaa gidiyoogaappe attin, nuugaa gidenna.’—2 Qoronttoosa 4:7