Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 32

Kaalettanaadan Sunttettidaagaanne Naaˈˈu Xala Maccaasata

Kaalettanaadan Sunttettidaagaanne Naaˈˈu Xala Maccaasata

Yaasu Yihoowa asaa daro layttawu kaalettidi, 110 layttan hayqqiis. A wode, Israaˈeelati Yihoowayyo goynnidosona. SHin Yaasu hayqqi simmin, eti Kanaanetuugaadan, eeqawu goynniyoogaa doommidosona. Israaˈeelati Yihoowa kaalliyoogaa aggin, i Kanaane kawoy Yaabini eti waayiyan deˈanaadan oottana mala aggi bayiis. Asay Yihooway maaddana mala woossiis. Yaatiyo gishshawu, eta kaalettanaadan i Baaraaqa sunttiis. I asay Yihoowakko simmanaadan maaddana.

Hananabaa yootiya Deboora Baaraaqa xeesissaasu. A Yihooway yootobaa ayyo hagaadan gaasu: ‘Qiishoona SHaafan Yaabina olanchatuura gayttanawu, 10,000 attuma asaa ekkada ba. Neeni yan Yaabina olanchatu gadaawaa, Sisaara xoonana.’ Baaraaqi iyyo, ‘Taani ne tanaara biikko baana’ yaagiis. A, ‘Taani nenaara baana; shin Sisaara woranay nena gidakka. Yihooway macca asi a woranaagaa yootiis’ yaagaasu.

Deboora Baaraaqaaranne a olanchatuura olawu giigettanawu Taaboora Deriyaa baasu. Sisaari hegaa siyosaara, deriyaappe garssan  deˈiya wombban ba olaa gaaretanne wotaaddarata shiishshiis. Deboora Baaraaqawu, ‘Hachi gallassay Yihooway neeyyo xoonuwaa immiyo gallassa’ yaagaasu. Baaraaqinne a 10,000 asay Sisaara wolqqaama olanchatuura gayttanawu deriyaappe wodhidosona.

He wode Yihooway Qiishoona SHaafay kixxanaadan oottiis. Sisaara olaa paraa gaareta urqqay oyqqiis. Yaatin, Sisaari ba paraa gaariyaa aggidi baqatiis. Baaraaqinne a wotaaddarati Sisaara olanchata xoonidosona; shin Sisaari baqatiis! I baqatidi Yaaˈeelo giyo maccaasee dunkkaaniyan qosettiis. A Sisaari uyanaadan maattaa ayyo immada, bullukkuwan a kammaasu. Daafurida olanchay xiskkiis. Yaatin, Yaaˈeela akko loddan baada dunkkaaniyaa xishiyaa a huuphiyan xishaasu. Xishin i hayqqiis.

Baaraaqi Sisaara koyiiddi yiis. Yaaˈeela ba dunkkaaniyaappe kiyaydda, ‘Haaya, giddo gela. Neeni koyiyo bitaniyaa nena bessana’ yaagaasu. Baaraaqi geliyo wode Sisaari zinˈˈosan hayqqiis. Israaˈeelatu morkketa Yihooway etawu aattidi immido gishshawu, Baaraaqinne Deboora Yihoowa mazamuriyan galatidosona. Hegaappe kaalliya 40 layttawu, Israaˈeela biittay saruwan deˈiis.

“Kiitaa efiida maccaasati daro.”—Mazamure 68:11