Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 36

Yofttaahee Gelido Qaalaa

Yofttaahee Gelido Qaalaa

Israaˈeelati haranttuwaakka Yihoowa aggidosona; aggidi eeqa xoossatuyyo goynniyoogaa doommidosona. Amoona asati Israaˈeelatuura olaa olettido wode he xoossati Israaˈeelata aynne maaddibookkona. Daro layttawu, Israaˈeelati metootidosona. Wurssettan eti Yihoowayyo, ‘Nuuni nagaraa oottida. Hayyanaa nuna morkketuppe ashsha’ yaagidosona. Israaˈeelati bantta eeqata xayssidi Yihoowawu zaarettidi goynniyoogaa doommidosona. Yihooway eti metootiiddi deˈiyoogaa beˈanawu koyibeenna.

Israaˈeelati Amoonatuura olettiyo olaa kaalettanaadan doorettida olanchaa sunttay Yofttaaha. I Yihoowayyo hagaadan giis: ‘Olan xoonanaadan neeni nuna maaddikko, taani soo simmiyo  wode, tana mokkanawu ta sooppe koyro kiyiya uraa taani neeyyo immana giidi qaalaa geliis.’ Yihooway Yofttaahe woosaa siyidi i olan xoonanaadan maaddiis.

Yofttaahee soo simmiyo wode, assi mexi issi naˈa gidida, a macca naˈiyaa a mokkanawu sooppe koyro kiyaasu. A durawusunne karaabiyaa baqqawusu. Yofttaahee waatidee? I ba gelido qaalaa hassayidi hagaadan giis: ‘Hay poora ta naˈee! Tana kawushsharggadasa. Taani Yihoowayyo qaalaa gela uttaas. Taani hegaa polanawu, Seelon deˈiya Xoossaa Dunkkaaniyan neeni oottanaadan yeddana bessees.’ SHin a naˈiyaa ayyo hagaadan gaasu: ‘Ta aawawu, neeni qaalaa gelidabaa gidikko, hegaa polana bessees. Taani deretun naaˈˈu aginawu ta macca laggetuura takkanaadan neeni eeno gaana mala oychays. Hegaappe simmin taani baana.’ Yofttaahe naˈiyaa ba deˈo laytta ubban ammanettada Xoossaa Dunkkaaniyan oottaasu. Layttan layttan, i laggeti o oychanawu Seelo boosona.

“Ba attuma na7a woi ba macca na7iyo taappe aattidi siiqiyaagee tabaa gidanau bessenna.”—Maatiyoosa 10:37