Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 25

Goynuwawu Goˈettiyo Xoossaa Dunkkaaniyaa

Goynuwawu Goˈettiyo Xoossaa Dunkkaaniyaa

Muusee Siinaa Deriyaa kiyin, Xoossaa Dunkkaaniyaa giyo, Israaˈeelati Yihoowawu goynnana sohuwaa giigissanaadan Yihooway ayyo yootiis. Eti he dunkkaaniyaa tookkidi baana danddayoosona.

Yihooway, ‘Xoossaa Dunkkaaniyaa giigissanawu, asay immanaadan yoota’ yaagiis. Israaˈeelati worqqaa, biraa, nahaasiyaa birataa, alˈˈo shuchata, alleequwaa, qacinaa, liinuwaa, mehiyaa galbbaanne hara darobaa immidosona. Eti darobaa immin, Muusee eta, ‘Gidees! Haraa ehooppite’ yaagiis.

Xoossaa Dunkkaaniyaa giigissiyoogan hiillaa eriya daro asay maaddiis. Yihooway etawu oosuwaa eraa immiis. Issoti issoti suqqoosona, daddoosona woy alleeqissidi sikkoosona. Harati shuchaappe woy worqqaappe oottoosona, woy mittaa massoosona.

Asay Yihooway yootidoogaadan Xoossaa Dunkkaaniyaa giigissiis. Eti he dunkkaaniyan Geeshsha Sohuwaa, Ubbaappe Aadhida Geeshsha Sohuwaappe shaakkiya loˈˈiya magalashuwaa giigissidosona. Ubbaappe Aadhida Geeshsha Sohuwan odooruwaappenne worqqaappe oosettida maachaa taabootay deˈees. Xomppiyaa wottiyoobay, xarapheezaynne ixaanaa cuwayiyo saaxinee Geeshsha Sohuwan deˈees. Yarshshiyo sohoy gitaynne nahaasiyaappe oosettida keree dabaaban deˈees. Israaˈeelati ‘Yihoowawu azazettana’ giidoogaa maachaa taabootay eta hassayissees. Maachay aybakko eray? Hegee qaalaa geliyo dummaba.

 Yihooway Aarooninne a attuma naati Xoossaa Dunkkaaniyan qeese gidi oottanaadan dooriis. Eti he dunkkaaniyaa naagoosonanne yan Yihoowayyo yarshshoosona. Ubbaappe Aadhiya Geeshsha Sohuwaa geliyay qeese ubbatu halaqa gidida Aaroona xalla. I ba nagaraa, ba soo asaa nagaraanne Israaˈeela asaa ubbaa nagaraa gishshawu yarshshanawu layttaappe issitoo yaa gelees.

Xoossaa Dunkkaaniyaa oosoy Israaˈeelati Gibxxeppe kiyoosappe issi laytta gidin wuriis. Haˈˈi eti Yihoowawu goynniyo sohoy deˈees.

Yihooway Xoossaa Dunkkaaniyaa ba bonchoy kumanaadaaninne shaaray kammanaadan oottiis. Israaˈeelati he dunkkaaniyaa shaaray kammiyo wode deˈiyoosaappe qaaxxokkona. SHin shaaray denddiyo wode baana bessiyoogaa eroosona. Eti Xoossaa Dunkkaaniyaa kolidi shaaraa kaalloosona.

“Gita cenggurssai araataappe hagaadan yaagidi, haasayishin, taani siyaas; ‘Xoossaa keettai asaara de7ees; Xoossai asaara issippe de7ana. Eti a asa gidana; Xoossai ba huuphen etaara de7ana. I eta Xoossaa gidana.’”—Ajjuutaa 21:3