Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 27

Eti Yihoowa Bolli Makkalidosona

Eti Yihoowa Bolli Makkalidosona

Guutta wodiyaappe guyyiyan, Israaˈeelati bazzon deˈishin, Qoraahi, Daataani, Abiiraaminne hara 250 asati Muuse bolli makkalidosona. Eti Muusa hagaadan giidosona: ‘Intte darissideta! Neeni nuna kaalettiyaagaa, qassi Aarooni qeese ubbatu halaqa aybissi gideetii? Yihooway deˈiyoy nenaaranne Aaroonaara xalla gidenna; i nu ubbaarakka deˈees.’ Yihooway hegan ufayttibeenna. I hegaa ba bolli makkaliyoobadan xeelliis!

Muusee Qoraahawunne a citawu hagaadan giis: ‘Xoossaa Dunkkaaniyaa wontto yiite; qassi ixaanaa cuwayiyoogan ixaanaa kunttidi ekki yiite. Yihooway oona dooridaakko, i nuna bessana.’

Wonttetta gallassi, Qoraahinne 250 asati Xoossaa Dunkkaaniyaa matan Muuseera gayttanawu biidosona. Eti banttana qeesedan qoppidi, yan ixaanaa cuwayidosona. Yihooway Muusanne Aaroona, ‘Qoraahappenne a asatuppe shaahettite’ yaagiis.

Qoraahi Xoossaa Dunkkaaniyaa matan deˈiya Muusekko biis; shin Daataani, Abiiraaminne eta soo asay beennan ixxidosona. Yihooway Israaˈeelati Qoraaha, Daataananne Abiiraama dunkkaanetuppe kichanaadan yootiis. Sohuwaara,  Israaˈeelati kichidosona. Daataani, Abiiraaminne eta soo asay bantta dunkkaanetuppe karen eqqidosona. Sohuwaara biittay phalqqettidi eta mittiis! Xoossaa Dunkkaaniyaa matan, tamay saluwaappe wodhidi Qoraahanne a asata 250 miis.

Hegaappe guyyiyan Yihooway Muusa hagaadan giis: ‘Ubba zariyaa halaqatuppe issi issi xamˈˈaa ekkada, halaqaa sunttaa xamˈˈaa bollan xaafa. SHin Leewa zariyaa xamˈˈan Aaroona sunttaa xaafa. Xaafada Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon eta wotta; qassi taani dooriyo asa xamˈˈay ciiyyana.’

TWonttetta gallassi, Muusee ubba xamˈˈaa kare kessidi halaqata bessiis. Aaroona xamˈˈay ciiyyidi almonddiyaa giyo mittaa ayfiyaa ayfiis. Yaatiyoogan, qeese ubbatu halaqa gidanaadan Yihooway Aaroona dooridoogaa erissiis.

“Inttena kaalettiyaageetuyyo azazettite; qassi eti azaziyoogaakka oottite.”—Ibraawe 13:17