Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 24

Eti Bantta Gelido Qaalaa Naagibookkona

Eti Bantta Gelido Qaalaa Naagibookkona

Yihooway Muuseyyo hagaadan giis: ‘Taakko deriyaa pude haaya. Taani ta higgiyaa masettida shuchatun xaafana; xaafada hegaa neeyyo immana.’ Muusee deriyaa kiyidi 40 gallassaanne qammaa yan takkiis. I yan deˈishin, Yihooway masettida naaˈˈu shuchan Tammu Azazota xaafiis; yaatidi he shuchata Muusessi immiis.

Guuttaa takkidi, Israaˈeelati Muusee banttana aggibayidabadan qoppidosona. Eti Aaroonayyo, ‘Issi uri nuna kaalettanaadan koyoos. Nuuyyo xoossaa medha’ yaagidosona. Aarooni, ‘Intte worqqaa taayyo immite’ yaagiis. I worqqaa seerissidi maraa eeqaa medhiis. Asay, ‘Ha maray nuna Gibxxe biittaappe kessida, nu Xoossaa’ yaagiis. Eti worqqaappe medhido marawu goynniyoogaa doommidosona; qassi baalaa bonchidosona. Hegee balee? Ee, bala; ayssi giikko, asay Yihoowa xalaalawu goynnanawu qaalaa geliis. SHin haˈˈi eti he qaalaa naagennaagaa bessiiddi deˈoosona.

 Yihooway aybi hanettiiddi deˈiyaakko beˈidi Muuseyyo hagaadan giis: ‘Neeni asaakko duge wodha. Eti taayyo azazettennan ixxidi eeqawu goynniiddi deˈoosona.’ Muusee masettida naaˈˈu shuchaa oyqqidi deriyaappe duge wodhiis.

Dunkkaanidosaa Muusee matiyo wode, asay yexxiyoogaa siyiis. He wode eti duriyaageetanne maraa eeqawu ziggiyaageeta i beˈiis. Muusee keehi hanqqettiis. I masettida naaˈˈu shuchaa saˈan olin, hegee meqerettiis. I sohuwaara he eeqaa xayssiis. Hegaappe simmin i Aaroona, ‘Neeni ha iitabaa oottanaadan ha asay nena waatidi ammanttidee?’ yaagidi oychiis. Aarooni hagaadan giis: ‘Hanqqettoppa. Ha asay keehi iita gidiyoogaa neeni eraasa. Eti banttawu eeqaa koyido gishshawu, taani eta worqqaa taman yeggin, ha maray kiyiis.’ Aarooni oottana bessennabaa oottiis. Muusee haranttuwaa deriyaa pude kiyiis; kiyidi asawu atto gaanaadan Yihoowa woossiis.

Yihooway baayyo azazettanawu eeno giidaageeta atto giis. Israaˈeelati Muusee eta kaalettiyo wode kaalliyoogee keehi koshshiyaba gidiyoogaa akeekadii?

“Xoossaassi neeni geppidobaa polanau gam77oppa; aissi giikko, gam77iya eeyyatun Xoossai ufaittenna. Hegaa gishshau, neeni geppidobaa ubbaa pola.”—Eranchchaa 5:4