Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 28

Balaama Hariyaa Haasayaasu

Balaama Hariyaa Haasayaasu

Israaˈeelati bazzuwan 40 gidiya layttaa takkidosona. Eti wolqqaama katamata darota xoonidosona. Eti Mooˈaaba dembban Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho baggaara dunkkaanidosona; eti Hidootaa Biittaa geliyo wodee haˈˈi gakkiis. Mooˈaaba kawoy Baalaaqi Israaˈeelati ba biittaa ekkoosona giidi hirggiis. Hegaa gishshawu, Balaama giyo bitanee Mooˈaaba biitti yiidi Israaˈeelata qangganaadan xeesiis.

SHin Yihooway Balaama, ‘Neeni Israaˈeelata qanggoppa’ yaagiis. Yaatiyo gishshawu Balaami beennan ixxiis. Kawuwaa Baalaaqi a naaˈˈanttuwaa xeesidi, i koyiyo ubbabaa immanawu qaalaa geliis. Haˈˈikka, Balaami beennan ixxiis. Guyyeppe Xoossay, ‘Neeni baana danddayaasa; shin taani neeyyo yootiyoobaa xalaalaa oda’ yaagiis.

Balaami ba hariyo toggidi tohossa baggaara deˈiya Mooˈaaba biis. I Israaˈeelata qanggennaadan Yihooway yootikkonne, i eta qangganawu qoppiis. Yihoowa kiitanchay ogiyan heezzutoo beettiis. Balaami kiitanchaa beˈibeenna; shin Balaama hariyaa beˈaasu. Hariyaa koyro, ogiyaa aggada goshshaa giddo gelaasu. Yaata simmada hariyaa gimbbe dirssaakko baada Balaama tohuwaa gimbbiyaara daraxaasu. Wurssettan, hariyaa ogiyawu gidduwan zinˈˈaasu. He wode ubban, Balaami hariyo xamˈˈan bukkiis.

Heezzanttuwaa kiitanchay beetti simmin, Yihooway hariyaa haasayanaadan oottiis. Hariyaa Balaama, ‘Neeni tana aybissi bukkay?’ yaagada oychaasu. Balaami, ‘Neeni tana eeyya milatissadasa. Taayyo bisoy deˈiyaakko, taani nena worana’ yaagiis. Hariyaa, ‘Neeni daro layttawu tana toggadasa. Taani neeyyo hagaadan hana eriyaanaa?’ yaagaasu.

Guyyeppe, Yihooway Balaami kiitanchaa beˈanaadan oottiis. Kiitanchay, ‘Neeni Israaˈeelata qanggennaadan Yihooway neeyyo yootiis’ yaagiis. Yaagin Balaami, ‘Taani balaas. Taani guyye soo simmana’  yaagiis. SHin kiitanchay, ‘Neeni Mooˈaaba baana danddayaasa; shin Yihooway neeyyo yootiyoogaa xalaalaa haasaya’ yaagiis.

Balaami hegaappe tamaaridee? CHii. Hegaappe simmin, Balaami Israaˈeelata qangganawu heezzutoo maliis; shin he wode ubban, Yihooway i eta anjjanaadan oottiis. Wurssettan, Israaˈeelati Mooˈaabata xoonidosona; yaatidi Balaama woridosona. Balaami aybippenne aattidi Yihooway yootiyoobaa siyiyaakko, ayyo loˈˈo gidennee?

“Asassi daro miishshai de7ikkokka, a shemppoi he duretettan de7enna gishshau naagettite; duretetta amo ubbaappekka inttena naagite.”—Luqaasa 12:15