Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 26

Wochiya Tammanne Naaˈˈu Asata

Wochiya Tammanne Naaˈˈu Asata

Israaˈeelati Siinaa Deriyaa matappe denddidi Paaraana bazzuwaa kanttidi Qaadeesa giyoosaa biidosona. Yan Yihooway Muuseyyo, ‘Taani Israaˈeelatuyyo immiyo Kanaane biittaa wochana mala 12 asaa kiitta; eta zare ubbaappe issi issi asa kiitta’ yaagiis. Hegaa gishshawu Muusee 12 asata dooridi etayyo hagaadan giis: ‘Biittay kattaa zeranawu loˈˈokkonne beˈanawu, Kanaane biite. Yan deˈiya asay minokkonne laafakko, qassi eti deˈiyoy dunkkaaniyaanakkonne katamaanakko beˈite.’ Yaasanne Kaaleeba gujjin, wochiya 12 asati Kanaane biidosona.

Wochiyaageeti woyniyaa, roomaaniyaanne balasiyaa giyo mittatu ayfiyaa ekkidi, 40 gallassaappe guyyiyan simmidosona. Wochiyaageeti, ‘He biittay loˈˈo biitta; shin yan deˈiya asay wolqqaama; eta katamaykka adussa gimbbe dirssan diretti uttiis’ yaagidosona. Yaagin Kaaleebi, ‘Nuuni eta xoonana danddayoos. Haˈˈi eesuwan boos!’ yaagiis. Kaaleebi hegaadan giidoy aybissakko neeni eray? Inne Yaasu Yihoowan ammanettido gishshataassa. SHin wochiya hara tammati hagaadan giidosona: ‘CHii! Yan deˈiya asay keehi gita! Nuuni eta matan gumbburo milatida.’

Israaˈeelati hidootaa qanxxidosona. Eti zuuzummidi issoy issuwawu hagaadan giidosona: ‘Nuuni kaalettiya hara uraa dooridi, guyye Gibxxe simmoos. Nuuni hayqqanawu he biitti aybissi biyoonii? Yaasunne  Kaaleebi, ‘Yihoowayyo azazettennan ixxoppite; qassi asawu yayyoppite. Yihooway nuna naagana’ yaagidosona. SHin Israaˈeelati siyibookkona. Eti ubba Yaasanne Kaaleeba woranawu koyidosona!

Yihooway ay oottidee? I Muuseyyo hagaadan giis: ‘Taani Israaˈeelatussi ubbabaa oottin, eti haˈˈikka taayyo azazettokkona. Hegaa gishshawu, eti 40 layttaa bazzuwan deˈana; qassi eti yan hayqqana. Eta naati, qassi Yaasunne Kaaleebi taani etawu immana gaada qaalaa gelido biittan deˈana.’

“Ha ammanoi paccidoogeetoo, aissi yayyeetii?”— Maatiyoosa 8:26