Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

SHaaho 5 Erissuwaa

SHaaho 5 Erissuwaa

Israaˈeelati Zoˈo Abbaa pinni simmidi naaˈˈu aginaappe guyyiyan, Siinaa Deriyaa gakkidosona. Yihooway Israaˈeelati bawu dumma dere gidanaadan yan etaara maacettiis. I eta naagiis, qassi maanawu mannaa, wurenna maayuwaanne deˈanawu injje sohuwaa immiyoogan etawu koshshiya ubbabaa kunttiis. Neeni aawa woy aayo gidikko, Yihooway Israaˈeelatuyyo Higgiyaa, Xoossaa Dunkkaaniyaanne qeesetettaa oosuwaa aybissi immidaakko, ne naˈay akeekanaadan maadda. Nuuni gelido qaalaa naagiyoogee, nu huuphiyaa kawushshiyoogeenne ubbatoo Yihoowayyo ammanettiyoogee keehippe koshshiyoogaa minttada yoota.

HA SHAAHUWAN

TIMIRTTIYAA 23

Yihoowawu Gelido Qaalaa

Israaˈeelati Siinaa Deriyaa matan dunkkaanido wode Xoossaayyo dumma qaalaa gelidosona.

TIMIRTTIYAA 24

Eti Bantta Gelido Qaalaa Naagibookkona

Muusee Tammu azazota ekkido wode asay iita nagaraa oottiis.

TIMIRTTIYAA 25

Goynuwawu Goˈettiyo Xoossaa Dunkkaaniyaa

He dumma dunkkaaniyaa giddon maachaa taabootay deˈees.

TIMIRTTIYAA 26

Wochiya Tammanne Naaˈˈu Asata

Kanaane biittaa wochida hara tammu asatuppe Yaasunne Kaaleebi dumma.

TIMIRTTIYAA 27

Eti Yihoowa Bolli Makkalidosona

Qoraahi, Daataani, Abiiraaminne hara 250 asati Yihoowa xeelliyaagan keehi koshshiya tuma akeekibookkona.

TIMIRTTIYAA 28

Balaama Hariyaa Haasayaasu

Balaamawu beettenna uraa hariyaa beˈaasu.