Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 22

Zoˈo Abban Oottido Maalaalissiyaabaa

Zoˈo Abban Oottido Maalaalissiyaabaa

Paarooni Israaˈeelati Gibxxeppe kiyidoogaa siyidi, eta yeddanawu qoppido ba qofaa sohuwaara laammiis. I ba olanchata hagaadan giis: ‘Ta para gaareta ubbaa koorite, yaatidi eta yedettoos! Nuuni eta yeddana koshshenna.’ Inne a asati Israaˈeelata yedettiyoogaa doommidosona.

Yihooway gallassi shaaraa, qammi tamaa goˈettidi ba asaa kaalettiis. I eta Zoˈo Abbaakko kaalettidi eti dunkkaaniyaa dunkkaananaadan etawu yootiis.

He wode Paarooninne a olanchati banttana yedettiyoogaa Israaˈeelati beˈidosona. Eti Zoˈo Abbaappenne banttana yedettiya Gibxxe olanchatuppe gidduwan biyoosaa yiyoosaa xayidosona. Eti Muusessi, ‘Nuuni hayqqoos! Neeni nuna Gibxxeppe kessana bessenna shin’ yaagidosona. SHin Muusee, ‘Yayyoppite; Yihooway nuna waatidi ashshanaakko beˈanawu naagite’ yaagiis. Muusee wozanappe Yihoowan ammanettidoogee tuma.

Yihooway Israaˈeelati baanaadan yootiis. He qammi Yihooway shaaraa denttidi Gibxxetuppenne Israaˈeelatuppe giddon essiis. Gibxxetu baggay xuma. SHin Israaˈeelatu baggay pooˈo.

Muusee ba kushiyaa abban miccanaadan Yihooway yootiis. He wode Yihooway qamma ubban wolqqaama carkkoy carkkanaadan  oottiis. Abbay naaˈˈawu shaahettin, Israaˈeelati abbaa gidduwaara hemettidosona. Miilooniyan qoodettiya Israaˈeelati haattay etappe ya baggaaranne ha baggaara godadan eqqidaashin mela biittaara pinnidosona.

Paarooninne a olanchati abbaa gidduwan mela biittaara Israaˈeelata kaallidosona. He wode Yihooway olanchatu wozanaa bashshiis. Para gaaretu irzzoti kolettiyoogaa doommidosona. He wotaaddarati, ‘Yihooway etayyo olettiyo gishshawu, ane nuuni hagaappe kiyoos’ yaagidosona.

Yihooway Muuseyyo, ‘Ne kushiyaa abbaa bollan micca’ yaagiis. Sohuwaara, godaadan eqqida haattay Gibxxe olanchatu bolli guyye goggiis. Paarooninne a olanchati ubbay hayqqidosona. Etappe issoynne attibeenna.

Haattaappe hefinttan keehi daro asay mazamuriyan hagaadan yexxidi Xoossaa sabbiis: “Bonchchuwan i keehi xoqqu xoqqu giido gishshau, taani [Yihoowayyo] mazamuriyaa yexxana. Paraanne paraa toggidaagaa abban oliis.” Asay yexxiyo wode, maccaasay duriisinne karaabiyaa baqqiis. Eti laˈa kiyido gishshawu, ubbaykka keehi ufayttidosona.

“Hegaa gishshau, nuuni xalidi, ‘Godai tana maaddiyaagaa; taani yayyikke. Asi tana ai oottii?’ yaagoos.”—Ibraawe 13:6