Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 15

Yihooway Yooseefa Mule Dogibeenna

Yihooway Yooseefa Mule Dogibeenna

Yooseefi qasho keettan deˈiyo wode, Gibxxe kawuwaa Paarooni ooninne birshshana danddayenna aymuwaa aymottiis. Paaroona ashkkaratuppe issoy a aymuwaa Yooseefi birshshana danddayiyoogaa ayyo yootiis. Paarooni sohuwaara Yooseefa ehaanaadan kiittiis.

Paarooni a, ‘Neeni ta aymota yootana danddayay?’ yaagiis. Yooseefi Paaroonawu hagaadan giis: ‘Gibxxen laappun layttay kalo laytta gidana; hegaappe simmin laappun layttay kosha laytta. Ne asay namisettenna mala kattaa shiishshanaayyo aadhida erancha asa doora.’ Paarooni, ‘Taani nena dooraas! Gibxxen kawuwaappe kaalliyay nena gidana!’ yaagiis. Paaroona aymotu birshshettay aybakko Yooseefi waati eridee? Yihooway Yooseefa maaddiis.

Kaalliya laappun layttan, Yooseefi kattaa shiishshiis. Hegaappe simmin, Yooseefi yootidoogaadan, kumetta saˈan koshay geliis. Yooseefappe kattaa shammanawu asay ubbasaappe yees. A aaway Yaaqoobi Gibxxen kattay deˈiyoogaa siyido gishshawu, amarida kattaa shammanawu ba tammu attuma naata yaa kiittiis.

Yaaqooba attuma naati Yooseefakko bin, i eta sohuwaara eriis. SHin a ishantti i Yooseefa gidiyoogaa eribookkona. I naatettan aymottidoogaadan, eti ayyo ziggidosona. Yooseefi bana ba ishantti haˈˈikka ixxiyaakkonne eranawu koyiis. Hegaa gishshawu i, ‘Intte biittaa wochiyaageeta. Intte nu biittan naagoy leppiyo baggay awugaakko beˈanawu yiideta’ yaagiis. Eti hagaadan giidosona: ‘CHii, nuuni Kanaaneppe yiida 12 ishantta. Nu ishay issoy hayqqiis; qassi wurssetta  kaaloy haˈˈi nu aawaara deˈees.’ Hegaappe guyyiyan Yooseefi, ‘Intte ishaa wurssetta kaaluwaa taakko ehiikko, taani inttena ammanana’ yaagiis. Yaatiyo gishshawu eti bantta aawaakko soo biidosona.

Haranttuwaa kattay son wurido wode, Yaaqoobi ba attuma naata zaarettidi Gibxxe kiittiis. Eti he wode bantta wurssetta kaalo ishaa, Biniyaama ekki biidosona. Yooseefi ba ishantta paaccanawu, ba bira wanccaa Biniyaama kattaa ogoruwan yeggidi, ba ishantta kayso giidi mootiis. Yooseefa ashkkarati bira wanccaa Biniyaama ogoruwaappe demmido wode, a ishantti dagammidosona. Eti Yooseefi Biniyaama qaxxayanaagaa aggidi, banttana qaxxayanaadan Yooseefa woossidosona.

Haˈˈi Yooseefi ba ishantti laamettidoogaa eriis. Yooseefi coˈˈu gaana danddayibeenna. I yeekkiiddi, ‘Taani intte ishaa Yooseefa. Hanno gakkanaassi ta aaway paxa deˈii?’ yaagiis. A ishantti keehi dagammidosona. I etayyo hagaadan giis: ‘Intte ta bolli oottidobaa gishshawu, zilˈˈettoppite. Xoossay intte shemppuwaa ashshanawu tana hagawu kiittiis. Haˈˈi eesuwan ta aawaa hagawu ekki yiite.’

Eti bantta aawawu mishiraachuwaa yootanawunne a Gibxxe ehaanawu biidosona. Daro layttappe guyyiyan, Yooseefinne a aaway wurssettan issippe zaarettidi gayttidosona.

“Intte inttena naaqqida hara asaa naaquwaa atto gaana xayikko, intte Aawaikka intte naaquwaa atto geenna.”—Maatiyoosa 6:15

[Sinttaa 43n deʼiya misiliyaa qonccissuwaa]

“Intte inttena naaqqida hara asaa naaquwaa atto gaana xayikko, intte Aawaikka intte naaquwaa atto geenna.”—Maatiyoosa 6:15