Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 18

Eexxiya Buuraa

Eexxiya Buuraa

Muusee Midiyaama biittan 40 layttaa deˈiis. I machidi naata yeliis. I issi gallassi Siinaa Deriyaa matan dorssaa heemmiiddi maalaalissiyaabaa beˈiis. Buuray eexxees, shin taman xuugettenna! Hegee ayssi haniyaakko beˈanawu Muusee hegaa mati biido wode, i buuraa giddoppe hagaadan giya cenggurssaa siyiis: ‘Muusee! Haa shiiqoppa; neeni eqqido biittay geeshsha gidiyo gishshawu, ne tohuwan deˈiya caammaa kessa.’ Hegaa kiitanchaa baggaara haasayiday Yihoowa.

Muusee yayyidi, ba somˈˈuwaa kammiis. He cenggurssay hagaadan giis: ‘Taani Israaˈeelati tuggatiyoogaa beˈaas. Taani eta Gibxxe biittaa asatu kushiyaappe ashshada, loˈˈo biitti ehaana. Ta asata Gibxxeppe kaaletta kessanay nena.’ Hegan Muusee garamettiis gaada qoppikkii?

Muusee, ‘Nena ooni kiittidee giidi asay oychikko taani woygoo?’ yaagiis. Xoossay hagaadan giis: ‘Yihooway Abrahaama Xoossay, Yisaaqa Xoossay, Yaaqooba Xoossay tana inttekko kiittiis gaada yoota.’ Hegaappe simmin Muusee, ‘Taani odiyoogaa asay siyennan ixxikko waanoo?’ yaagiis. Yihooway i Muusa maaddanaagaa qonccissiyaabaa oottiis. I Muusee ba xamˈˈaa saˈan olanaadan yootiis. Yaatin xamˈˈay shooshsha kiyiis! He shooshshaa goynaa Muusee oyqqin, zaarettidi xamˈˈawu laamettiis. Yihooway, ‘Neeni ha malaataa bessiyo wode, malaatay taani nena kiittidoogaa qonccissana’ yaagiis.

Muusee, ‘Taani loytta haasayana danddayikke’ yaagiis. Yihooway ayyo, ‘Neeni haasayanabaa taani neeyyo yootana; qassi nena maaddanaadan ne ishaa Aaroona taani kiittana’ yaagidi qaalaa geliis. Muusee Yihooway banaara deˈiyoogaa eridi, ba maccaasiyoonne ba attuma naata ekkidi guyye Gibxxe biis.

“Intte haasayanabaa he saatiyan Xoossai intteyyo immiyo gishshau, intte gaanabaunne woi woigi haasayanaakkonne hirggoppite.”—Maatiyoosa 10:19