Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 14

Xoossaayyo Azazettida Aylliyaa

Xoossaayyo Azazettida Aylliyaa

Yooseefi Yaaqoobassi kaalo attuma naatuppe issuwaa. A bayra ishantti bantta aaway a siiqiyoogaa akeekidosona. Hegaa gaasuwan etawu aybi siyettidaakko neeni eray? Eti Yooseefa qanaatidi a ixxidosona. Yooseefi dumma aymota aymottidi, i he aymotubaa ba ishanttussi yootiis. Eti he aymoti eti issi galla ayyo goynnanaagaa qonccissiyaabadan qoppidosona. Qoppidi, eti a kaseegaappe yaa ixxidosona!

Issi gallassi Yooseefa ishantti Sekeema giyo katamaa matan dorssaa heemmoosona. Eta beˈanaadan Yaaqoobi Yooseefa kiittiis. Yooseefi yiyaagaa eti haahuwan beˈidi issoy issuwawu, ‘Aymuwaaway yees. Nuuni a worana!’ yaagidosona. Eti a oyqqidi ciimma ollan yeggidosona. SHin a ishanttuppe issoy Yihuday, ‘A woroppite! Woriyoogaappe aylledan a bayzzana’ yaagiis. Hegaa gishshawu, eti Gibxxe biya Midiyaama biittaa zalˈˈanchatuyyo Yooseefa 20 xaqara biran bayzzidosona.

Hegaappe simmidi Yooseefa ishantti a maayuwaa deeshshaa suuttan yeggidi bantta aawaayyo efiidi, ‘Hagee ne naˈaa maayoo?’ yaagidosona. Yaagin, Yaaqoobi Yooseefa iita doˈay woriis giidi qoppiis. I keehi azzaniis. A ooninne minttettana danddayibeenna.

Yooseefi Gibxxen gita maatay deˈiyo PHoxiifaarayyo aylle gidanaadan bayzettiis. SHin Yihooway Yooseefaara deˈees. PHoxiifaari Yooseefi oosuwan minonne ammanettiya asa gidiyoogaa akeekiis. Yooseefawu PHoxiifaara son deˈiya ubbaban aawatettay sohuwaara imettiis.

PHoxiifaara machiyaa Yooseefi meraa loˈˈonne mino asa gidiyoogaa akeekaasu. Yooseefi iira zinˈˈanaadan a ubba galla oychaasu. Yooseefi waatidee? I siyennan ixxidi hagaadan giis: ‘CHii! Hegee iitaba. Ta goday  tanan ammanettees; qassi neeni a macho. Taani nenaara zinˈˈikko, Xoossaa bolli nagaraa oottays!’

PHoxiifaara machiyaa Yooseefi iira zinˈˈanaadan issi gallassi giddanawu malaasu. A Yooseefa afalaa oyqqin, i baqatanawu woxxiis. PHoxiifaari soo simmin, a Yooseefi tana qohiis gaada yootaasu. A wordduwaa yootaasu. PHoxiifaari keehi yiillotidi, Yooseefa qasho keetti gelissiis. SHin Yihooway Yooseefabaa dogibeenna.

“Xoossai ba lo77o wodiyan inttena xoqqu oottana mala, wolqqaama Xoossaa kushiyaappe garssaara inttena toochchite.”—1 PHeexiroosa 5:6