Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 16

Iyyoobi Oonee?

Iyyoobi Oonee?

Uuxa giyo biittan Yihoowayyo goynniya issi bitanee deˈees. A sunttay Iyyooba. I ba son daro asay deˈiyo keehi dure asa. I keha; qassi azinay hayqqido maccaasaanne aawu aaya baynna hiyyeesa naata maaddees. SHin Iyyoobi suurebaa oottiyo gishshawu, a ayba metoykka gakkennee?

Iyyoobi erana xayikkonne, Seexaanaa Dabloosi a xeelliiddi deˈees. Yihooway Seexaanaayyo hagaadan giis: ‘Ta ashkkaraa Iyyooba akeekada beˈadii? Saˈaa bollan a mala asi baawa. I taani yootiyoobaa siyees; qassi suurebaa oottees.’ Seexaanay hagaadan giis: ‘Iyyoobi neeyyo azazettees. Neeni a naagadasanne anjjadasa. Neeni ayyo gadiyaanne mehiyaa immadasa. Neeni appe ubbabaa ekkikko, i neeyyo goynniyoogaa aggana.’ Yihooway, ‘Neeni Iyyooba paaccana danddayaasa. SHin neeni a woroppa’ yaagiis. Seexaanay Iyyooba paaccanawu oychin Yihooway ayssi eeno giidee? Iyyoobi ammanettiyoogaa aggennaagaa i eriyo gishshataassa.

Seexaanay Iyyooba daro metuwan paacciyoogaa doommiis. I Iyyooba mehiyaanne hareta wuuqqana mala koyro Saaba biittaa asaa kiittiis. Hegaappe simmin tamay Iyyooba dorssaa ubbaa miis. Qassi Kaladaawe biittaa asati a gaameelata wuuqqidosona. Eti he mehiyaa heemmiya ashkkarata woridosona. Hegaappe kaallidi a wolqqaama metoy gakkiis. Iyyooba naati ubbay issi keettan issippe shiiqidi qumaa miishin he keettay eta bolli kunddin hayqqidosona. Iyyoobi keehi azzanikkokka, Yihoowayyo goynniyoogaa aggibeenna.

Iyyoobi keehi waayettanaadan Seexaanay koyido gishshawu, Iyyoobawu  kumetta bollay masunxxanaadan oottiis. Iyyoobi keehi sahettiis. I ba bolli ha ubbabay ayssi gakkiyaakko erenna. SHin Iyyoobi haˈˈikka Yihoowayyo goynnees. Xoossay ha ubbabaa beˈiis; beˈidi Iyyooban keehi ufayttiis.

Seexaanay hegaappe guyyiyan Iyyooba paaccanawu heezzu asata kiittiis. Eti ayyo, ‘Neeni nagaraa oottada hegaa qosanawu malennan aggakka. Xoossay nena qaxxayiiddi deˈees’ yaagidosona. Iyyoobi, ‘Taani aybanne iitabaa oottabeykke’ yaagiis. SHin i he wode ha meto ubbay gakkanaadan oottiyay Yihoowa giidi qoppiyoogaa doommiis; qassi baassi Xoossay suure pirddibeenna giidi yootiis.

Eelihu giyo bitanee eti haasayiyoobaa coˈˈu giidi siyiiddi takkiis. Guyyeppe hagaadan giidi zaariis: ‘Intte ubbay haasayidobay bala. Nuuni akeekana danddayiyoogaappe Yihooway aadhees. I iitabaa mule oottana danddayenna. I ubbabaa beˈees; qassi metoy gakkiyo wode asaa maaddees.’

Hegaappe simmin Yihooway Iyyoobawu haasayiis. I hagaadan giis: ‘Taani saluwaanne saˈaa medhiyo wode, neeni awan deˈay? Neeni tana ayssi suure pirddenna gay? Neeni haasayaasa shin, issibay aybissi haniyaakko erakka.’ Iyyoobi ba mooruwaa ammanidi hagaadan giis: ‘Taani balaas. Taani kase nebaa siyaas; shin haˈˈi taani nena eraas. Neeni ubbabaa oottanawu danddayaasa. Taani haasayidobaa gishshawu, tawu atto ga.’

Iyyooba paacee wurin, Iyyoobi sahuwaappe paxanaadan Yihooway oottiis; qassi ayyo kase deˈiyaagaappe darissidi immiis. Iyyoobi ufayttidi daro layttaa deˈiis. Iyyoobi metiya wodiyankka Yihoowayyo azazettido gishshawu, Yihooway a anjjiis. Neeni aybi gakkikkokka, Iyyoobadan ubbatoo Yihoowawu goynnanee?

“Iyyooba genccaa intte siyideta; qassi Godai ayyo wurssettan immidoogaakka be7ideta.”—Yaaqooba 5:11

[Sinttaa 45n deʼiya misiliyaa qonccissuwaa]

“Iyyooba genccaa intte siyideta; qassi Godai ayyo wurssettan immidoogaakka be7ideta.”—Yaaqooba 5:11