Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 20

Kaalliya Usuppun Boshata

Kaalliya Usuppun Boshata

Muuseenne Aarooni Paaroonawu, ‘Neeni ta asaa yeddennan ixxikko, taani ne biittan udunxxiyaa yeddana’ yaagidi, Xoossay kiittidoogaa yootanawu biidosona. Gibxxe asatu duretu keettaakka hiyyeesatu keettaakka udunxxee gawwattiiddi geliis. Biitta ubban he udunxxee kumiis. SHin Israaˈeelati deˈiyo Goshena biittan udunxxee baawa. Ha oyddantto boshaappe doommidi wodhida boshati qohidoy Gibxxe asaa xalla. Paarooni, ‘Ha udunxxiyaa digganaadan Yihoowa woossite. Intte asay baana danddayees’ yaagidi minttidi woossiis. SHin Yihooway udunxxee kichanaadan oottin, Paarooni ba qofaa laammiis. Paarooni tamaaranee?

Yihooway, ‘Paarooni ta asaa yeddennan ixxikko, Gibxxe asaa mehee sahettananne hayqqana’ yaagiis. Wonttetta gallassi mehee hayqqiyoogaa doommiis. SHin Israaˈeelatu mehee hayqqibeenna. Haˈˈikka Paaroona wozanay muumin, i siyennan ixxiis.

Hegaappe simmin Yihooway Muusee paaroonakko biidi carkkuwawu bidinttaa laalanaadan yootiis. Bidinttay buhe gididi carkkuwan kumiis; qassi Gibxxetu ubbaa bolli wodhiis. He bidinttay Gibxxe asaa ubbaa bollinne mehe ubbaa bolli sakkiya merkkoy wodhanaadan oottiis. Yaaninkka, Paarooni Israaˈeelata yeddennan ixxiis.

Yihooway Muusa Paaroonakko hagaadan giidi kiittiis: ‘Neeni haˈˈikka ta asaa yeddennan ixxadii? Wontto shachay ne biittan wodhana.’ Wonttetta  gallassi, Yihooway shachaa, dadaanne tamaa yeddiis. Hegee Gibxxe biitta ubban wodhida shacha ubbaappe aadhiya iita shachcha. Mitta ubbaanne gaden mokkidabaa ubbaa qohiis; shin Goshena biittan shachi wodhibeenna. Paarooni, ‘Hagee eqqanaadan Yihoowa woossa. Simmi hagaappe sinttan intte baana danddayeeta’ yaagiis. SHin shachay wodhiyoogaanne iray bukkiyoogaa aggin sohuwaara Paarooni ba qofaa laammiis.

Hegaappe guyyiyan Muusee, ‘Haˈˈi boolee shachaappe attida guuttabaa, gaden dicciya mittaakka ubbaa maana’ yaagiis. Miilooniyan qoodettiya boolee gadeeninne mittaa bolli attida ubbabaa miis. Paarooni, ‘Yihooway ha Booliyaa diggana mala woossite’ yaagidi minttidi oychiis. SHin Yihooway booliyaa diggi simmin, haˈˈikka Paaroona wozanay muumiis.

Yihooway Muuseyyo, ‘Ne kushiyaa saluwaa dentta’ yaagidi yootiis. Sohuwaara saloy muleera xumiis. Heezzu gallassawu, Gibxxeti aybanne woy oonanne beˈana danddayibookkona. Israaˈeelatu keetta xallan pooˈoy deˈees.

Paarooni Muusessi, ‘Inttenne intte asay baana danddayeeta. Intte mehiyaa xalaalaa hagan yeggidi biite’ yaagiis. Muusee, ‘Nu Xoossaayyo yarshshana mala nuuni mehiyaa efaana koshshees’ yaagiis. Paarooni keehi hanqqettiis. I, ‘Kicha ta achappe! Naaˈˈantto taani nena beˈikko, nena worana’ yaagiis.

“He wode intte zaarettidikka xilluwaappenne nagaranchchaappe gidduwan de7iya zawaanne Xoossaassi azazettiyaageetuppenne azazettennaageetuppe gidduwan de7iya zawaa be7ana.”—Milkkiyaasa 3:18