Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 19

Koyro Heezzu Boshata

Koyro Heezzu Boshata

Gibxxeti Israaˈeelata aylle oottidi deexo oosuwaa wolqqan ootissidosona. Yihooway, ‘Bazzuwan taayyo goynnana mala, ta asaa yedda’ yaagidi Paaroonawu yootanaadan, Muusanne Aaroona kiittiis. Paarooni otorettidi, ‘Yihooway yootiyoobay tana qofissenna; taani Israaˈeela yeddikke’ yaagiis. Yaagidi, Paarooni wolqqan eta kaseegaappe deexxiya oosuwaa ootissiis. Yihooway Paaroona issibaa tamaarissana. Waati tamaarissanaakko neeni eray? I Gibxxen Tammu Boshaa yeddiis. Yihooway Muuseyyo hagaadan giis: ‘Paarooni taani odiyoobaa siyennan ixxiis. Guuran, i Nayle SHaafaa baana. Akko baada, i ta asaa yeddibeenna gishshawu, Nayle haattay suuttawu laamettanaagaa ayyo yoota.’ Muusee azazettidi Paaroonakko biis. Aarooni Nayle SHaafaa ba gatiman shociyo wode Paarooni xeellees; qassi shaafay suuttawu laamettiis. SHaafay xinqqiyoogaa doommiis, molee hayqqiis, Nayle SHaafaa haattay ushshenna. Paarooni haˈˈikka Israaˈeelata yeddennan ixxiis.

 Laappun gallassappe guyyiyan Yihooway, ‘Neeni ta asaa yeddennan ixxikko, Gibxxe biittan shodhee kumana’ yaagidi, Muusa Paaroonakko kiittiis. Aarooni ba gatimaa denttin shodheti biittan kumidosona. SHodheti asaa soo, eta arssaa giddonne eta munaqa keretun gelidosona. SHodhee ubbasan deˈees! Yihooway shodhiyaa boshaa diggana mala Paarooni Muusa woossiis. Paarooni Israaˈeelata yeddanawu qaalaa geliis. Hegaa gishshawu, Yihooway boshaa xayssiis; qassi Gibxxeti hayqqida shodheta shiishshi shiishshidi dooridosona. Biittay xinqqiyoogaa doommiis. SHin, haˈˈikka Paarooni Israaˈeelata yeddibeenna.

Hegaappe simmin Yihooway Muusessi, ‘Aarooni ba gatiman biittaa shocin, biittaa buhee biinne kiyana’ yaagiis. Sohuwaara biinnee ubbasan kumiis. Paaroona asatuppe amaridaageeti ayyo, ‘Ha boshay Xoossaappe yiis’ yaagidosona. SHin, haˈˈikka Paarooni Israaˈeelata yeddibeenna.

“Taani eta erissana. Issiton ta wolqqaanne ta minotettaa eta erissana; yaatobare eti ta sunttai [Yihoowa] gidiyoogaa erana.”—Ermmaasa 16:21