Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 21

Tammantta Boshaa

Tammantta Boshaa

Muusee naaˈˈantto Paaroona beˈanawu malennaagaa yootiis. SHin i baanaappe kase Paaroonawu hagaadan giis: ‘Qammawu gina shaahuwan, Gibxxe biittan deˈiya bayra attuma naˈi ubbay, Paaroona bayra naˈaappe doommidi, ashkkaratu bayra attuma naata gakkanaassi hayqqana.’

Yihooway Israaˈeelati dumma qumaa maanaadan yootiis. I hagaadan giis: ‘Intte orgge dorssa woy deeshsha shukkite; shukkidi suuttaappe amaridaagaa ekkidi, keettaa qoriyaa tiyite. Ashuwaa xiixxite, xiixxidi irshshoy baynna oyttaara miite. Maayuwaa maayite, intte caammaa wottite, baanawu giigetti uttite. Taani ha gallassi qammi inttena laˈa kessana.’ Israaˈeelati ay keena ufayttidaakko qoppana danddayay?

Qammawu gina shaahuwan, Yihoowa kiitanchay Gibxxen deˈiya ubba keetti biis. Penggen suuttay tiyettibeenna keettan deˈiya bayra attuma naati hayqqidosona. SHin kiitanchay suuttay tiyettido keettaa aggi aadhiis. Gibxxen duretu keettankka hiyyeesatu keettankka naˈi hayqqiis. SHin Israaˈeelatu naatuppe issoynne hayqqibeenna.

Paaroona attuma naˈaykka hayqqiis. Paaroonawu hegaa danddayidi aattanawu ixettiis. I Muuseyyoonne Aaroonayyo sohuwaara hagaadan giis:  ‘Denddite! Hagaappe kiyite! Biidi intte Xoossaayyo goynnite. Intte mehiyaa ekkidi biite!’

Aginay goobanaa uttin, Israaˈeelati ubbay maaran Gibxxeppe kiyidosona. Israaˈeela attuma asaa qooday 600,000; qassi daro maccaasaynne naati deˈoosona. Qassi etaara hara daro asay biis; he asaykka Yihoowayyo goynnana danddayees. Israaˈeelati wurssettan laˈa kiyidosona!

Yihooway eta waatidi ashshidaakko hassayanawu, eti layttan layttan hegaa mala dumma qumaa moosona. Hegee Paasikaa geetettees.

“Taani ta wolqqaa nenan bessanaunne ta sunttai sa7an ubban odettanau, hegau taani nena kawoyaas.”—Roome 9:17