Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 13

Yaaqoobinne Eesawi Sigettidosona

Yaaqoobinne Eesawi Sigettidosona

Yihooway Abrahaamanne Yisaaqa naagidoogaadan, Yaaqooba naaganawu qaalaa geliis. Yaaqoobi deˈiyo sohoy Haaraane geetettees; i yan machiis, daro naata yeliisinne keehi duretiis.

Wurssettan Yihooway Yaaqooba, ‘Neeni ne yelettido biitti guyye simma’ yaagiis. Hegaa gishshawu, Yaaqoobinne a soo asay adussa ogiyaa manddariyoogaa doommidosona. Biishin ogiyan amarida ashkkarati Yaaqooba, ‘Ne ishaa Eesawi yiiddi deˈees, qassi aara 400 attuma asay deˈees!’ yaagidosona. Yaaqoobi bananne ba soo asaa Eesawi qohanawu koyiis giidi yayyiis. I Yihoowa, ‘Hayyanaa ta ishaappe tana ashsha’ yaagidi woossiis. Wonttetta gallassi Yaaqoobi Eesawayyo daro deeshshaa, dorssaa, miizzaa, gaameelaanne hariyaa imotaa yeddiis.

He galla qammi Yaaqoobi barkka deˈiiddi kiitanchaa beˈiis! Kiitanchay aara baaxetiyoogaa doommiis. Eti wonttana gakkanaashin baaxetidosona. Yaaqoobi qohettikkokka baaxetiyoogaa aggibeenna. Kiitanchay, ‘Tana yedda’ yaagiis. SHin Yaaqoobi, ‘Neeni tana anjjennan yeddikke’ yaagiis.

Kiitanchay wurssettan Yaaqooba anjjiis. Yaaqoobi Eesawi bana qohanaadan Yihooway oottennaagaa eriis.

Wonttetta gallassi maallado Yaaqoobi haahuwan Eesawanne 400 attuma asata beˈiis. Yaaqoobi ba soo asaappe sinttawu biidi, ba ishaa  sinttan laapputoo ziggiis. Eesawi Yaaqoobakko woxxidi a qoommiis. Naaˈˈu ishantti yeekkidi sigettidosona. Yaaqoobi sigettanawu oottidoban Yihoowawu aybi siyettana gaada qoppay?

Takkidi Eesawi guyye simmidi ba soo biis; Yaaqoobikka ba ogiyaa biis. Yaaqoobayyo muleera 12 attuma naati deˈoosona. Eta sunttay Roobeela, Simoona, Leewa, Yihudaa, Daana, Nifttaaleema, Gaada, Aseera, Yisaakoora, Zaabiloona, Yooseefanne Biniyaama. He attuma naatuppe issoy Yihooway ba asaa ashshanawu goˈettido Yooseefa. I waati goˈettidaakko neeni eray? Ane hegaa xannaˈoos.

‘Saluwan deˈiya intte Aawawu naata gidana mala, intte morkketa siiqite; inttena wayssiyaageetuyyo Xoossaa woossite.’—Maatiyoosa 5:44, 45