Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 TIMIRTTIYAA 10

Looxe Machcheebaa Qoppa

Looxe Machcheebaa Qoppa

Looxee ba aawaa ishaa Abrahaamaara Kanaane biittan deˈees. Wurssettan, Abrahaamayyoonne Looxeyyo keehi daro mehee deˈiyo gishshawu, ubbawu biittay gidibeenna. Abrahaami Looxeyyo hagaadan giis: ‘Nuuni issi sohuwan issippe deˈana danddayokko. Hayyanaa neeni awugaa baggi baana koyiyaakko doora; qassi taani hara baggi baana.’ Hegee Abrahaamee ba xallaa siiqiya asa gidennaagaa bessees.

Looxee Sadooma katamaa matan deˈiya keehi loˈˈiya biittaa beˈiis. Hegan daro haattaynne maatay deˈees. Hegaa gishshawu, i he sohuwaa dooridi ba soo asaara yaa biis.

Sadoomaaninne hegaa matan deˈiya Gamoora kataman asay keehi iita. Eti keehi iita gidiyo gishshawu, Yihooway he katamata xayssanawu qofaa qachiis. SHin Xoossay Looxanne a soo asaa ashshanawu koyido gishshawu, Looxeyyo hagaadan gaana mala naaˈˈu kiitanchata kiittiis: ‘Eesotite! Ha katamaappe kiyite! Yihooway ha katamaa xayssana hanees.’

Looxee eesuwaara kiyibeenna. I takkiis. Hegaa gishshawu, naaˈˈu kiitanchati Looxe kushiyaa, a maccaasee kushiyaanne a naaˈˈu macca naatu kushiyaa oyqqidi, katamaappe eta kessanawu dirbbanttiiddi hagaadan gidoosona: ‘Eesotite! Intte shemppuwaa ashshite, guyye xeelloppite. Intte guyye xeellikko, hayqqana!’

Eti Zooˈaara katamaa gakkiyo wode, Sadoomaaninne Gamooran tamaynne dinnee bukkanaadan Yihooway oottiis. He naaˈˈu katamati  muleera xayidosona. Looxe maccaasiyaa Yihoowayyo azazettennan ixxada guyye xeellido wode, maxine shucha gidaasu! SHin Looxeenne a naaˈˈu macca naati Yihoowayyo azazettido gishshawu xayibookkona. Looxe machiyaa azazettennan ixxido gishshawu, eti keehi azzanennan waayi aggana. SHin, eti Yihoowa azazuwaa azazettido gishshawu keehi ufayttidosona.

“Ane Looxe machcheebaa qoppite!”—Luqaasa 17:32